МВР

Пътна полиция

 
393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика

На основание:
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 18, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звената "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Безсрочно

Ограничения и условности:
Услугата се заявява при следните случаи:
при настъпила щета над 70% (тотална щета)
когато превозното средство е увредено от пожар или природно бедствие
когато превозното средство е предадено за разкомплектоване
когато собственикът възнамерява да съхранява превозното средство в частен имот
при изнасяне от страната
при обявявaне за издирване
когато регистрационните табели не отговарят на българските стандарти
когато превозното средство е конфискувано или отнето в полза на държавата

I. Подаване на заявление
Услугата се заявява с писмено заявление, генерирано от информационната система на "Пътна полиция". Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат минимум следните документи:
1. документ за самоличност
2. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект - собственик на превозното средство
3. свидетелство за регистрация на превозното средство (част I и част II)

Освен горните документи към заявлението се прилага един от следните документи:
1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета
2. писмено уведомление от собственика за износ на превозното средство от Р България
3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване
4. декларация за съхраняване на превозното средство в частен имот
5. документ от компетентен орган, че превозното средство е унищожено при пожар или природно бедствие (когато не могат да бъдат представени регистрационните табели)
6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на превозното средство в друга държава
7. документ, удостоверяващ, че превозното средство е конфискувано или отнето в полза на държавата

Регистрационните табели на превозното средство се връщат в "Пътна полиция", освен в случаите когато табелите са:
• унищожени
• обявени за издирване (откраднати или изгубени)
• когато превозното средство е регистрирано в друга държава

II. Проверка за пълнота на подадените документи
Извършва се проверка за пълнота на приложените документи. В случай на липса на някой от изискуемите документи, заявителят се уведомява за това.

III. Реално изпълнение на услугата
1. при изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
2. при писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията
3. при предаване на превозното средство за разкомплектоване част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията
4. при декларация за съхраняване на превозното средство в частен имот част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; информация за номера и датата на валидност на издадения знак за технически преглед (ЗТП) или удостоверение за техническа изправност се въвежда в автоматизираната информационна система
5. когато превозното средство е унищожено при пожар или природно бедствие част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие

IV. Издаване на удостоверение (не е задължителен етап)
Когато заявителят пожелае, се издава удостоверение, че регистрацията на превозното средство е прекратена.

Заплащане
За услугата се заплаща такса, съгласно Тарифа 4.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път