МВР

Пътна полиция

 

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения

 

За нарушения на Закона за движението по пътищата:

За фиш и наказателно постановление: 

Сметката се администрира от Главна дирекция "Национална полиция" и е открита в "Обединена българска банка" АД

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF

Средствата се превеждат на името на ГДНП

За електронен фиш серия "К":

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
BIC-кодът при преводи с чуждестранна валута е BNBGBGSF
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението Сметката се администрира от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР и
 е открита в БНБ.

За нарушения на Кодекса за застраховането:

За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.