МВР

Пътна полиция

 

Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 30, ал. 1

Необходими документи:

подаване заявление
по формуляр

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 650 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

1 месец