МВР

Пътна полиция

 
230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)

На основание:
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 30, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
До 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
1 година

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Главна дирекция "Национална полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция "Национална полиция"

Ограничения и условности:
На лице - търговец по смисъла на Търговския закон, извършващо внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни табели с регистрационен номер със срок от една година. Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение.
Временният регистрационен номер за автомобили и ремаркета се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. Временният регистрационен номер, предназначен за МПС от категория L, се състои от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата "В". В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.
Заявителят трябва да разполага със собствен или нает търговски обект.
За всеки комплект временни табели с регистрационен номер отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР издава разрешение за временно движение.

I. Подаване на заявление
Заявлението е по образец. Подава се в звената "Пътна полиция" СДВР/ОДМВР.

Към него се прилагат:

1. Списък на регистрираните търговски обекти (автокъщи)
2. Списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер
3. Декларация, че кандидатстващата фирма не е в производство по обявяване в несъстоятелност
4. Документ, доказващ, че фирмата е вносител (производител) на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България

II. Проверка на място
Служители на отдел/сектор "Пътна полиция" СДВР/ОДМВР извършват проверка в търговския обект, където ще се съхраняват временните табели с регистрационен номер за наличие на необходимите документи и метална каса за съхранение, като за резултата от проверката се изготвя протокол.
В случаите, когато търговският обект и седалището на лицето по ал. 1 са на територии, обслужвани от различни ОДМВР, заявлението и приложените документи се изпращат на съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, за извършване проверка за спазване на изискванията. За извършената проверка се съставя протокол и се връща в отдел/сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по подаване на заявлението.
При установяване на пропуски в документацията или изискванията за получаване на временни табели с регистрационен номер заявлението ведно с подадените документи се връщат на подателя с мотивирано уведомително писмо.

III. Изпращане на преписката в Главна дирекция "Национална полиция"
Комплектуваните документи в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР се изпращат в ГДНП с предложение за разрешаване ползването и определяне на временни табели с регистрационен номер за заявителя съгласно одобрения брой.

IV. Уведомяване на заявителя и предаване на табелите
Главна дирекция "Национална полиция" уведомява писмено заявителя за определените временни табели с регистрационен номер.
Временните табели с регистрационен номер се получават от заявителя или от друго упълномощено лице от отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по седалището на търговеца след представяне на дневник за завеждане на временните табели с регистрационен номер, пътни книжки съобразно заявения брой табели и документ за платена държавна такса

Заплащане
За услугата се събира съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път