МВР

ОД Стара Загора

 

Български документи за самоличност

Харта на клиента

Сектор “Български документи за самоличност” при ОД на МВР - Стара Загора е структура на МВР и осъществява своята дейност съгласно Закона за МВР, Правилника за устройство и дейността на МВР и законите в Р България.

Сектор “Български документи за самоличност” при ОД на МВР - Стара Загора осъществява прозрачно, ефективно и модерно административно обслужване, за да отговори на реалните потребности на гражданите.

Хартата на клиента запознава гражданите с принципите и стандартите за предоставяне административни услуги от Сектор “Български документи за самоличност” при ОД на МВР - Стара Загора и писмено изразява  волята  и  желанието  за  сътрудничество  с  всички клиенти. Информира Ви за нивото на обслужване, на което може да разчитате от страна на
нашите  служители, какво очакваме от Вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте удовлетворени от обслужването.
При  настъпване на изменения  в нормативната  уредба  или  дейността на министерството Хартата на клиента своевременно се актуализира.

I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

1. Работа в полза на обществения интерес, посредством предоставяне качествени и навременни административни услуги, в нормативно установените срокове, както и улесняване на физическите и юридически лица при:
- Регистриране на исканията (заявленията) за услуги; 
- Получаване на информация за сроковете на изпълнение;
- Получаване на справки за текущото състояние на преписките.
2. Постигане на прозрачност и отзивчивост,  като Ви  осигуряваме възможност за комуникация с любезни,  вежливи и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.
3. Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в Сектор “Български документи за самоличност” при ОД на МВР - Стара Загора.
4. Елиминиране възможностите за корупция, включително чрез недопускане на пряк  контакт между търсещия  услугата  и  служителят, реално работещ по административната услуга – предмет на предоставяне.
5. Създаване на любезна и делова обстановка за потребителите на административни услуги.
6. Обслужване на всички потребители без дискриминация, произтичаща от раса, религия, социален статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, политическа принадлежност.
7.  Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за решаване проблема на всеки потребител.
8. Осигуряване конфиденциалност на информацията, придобита от служителите при или по повод извършване на административни услуги.
9.  Осигуряване на надеждна обратна връзка.

II. СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Задължаваме се да информираме за структурата,  функциите и координатите на администрацията, за работното  време, за предоставяните административни услуги, необходимите документи, за сроковете и таксите.
2. Задължаваме се да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги.
3. Задължаваме се да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми, свързани с предоставяните административни услуги, и при наличие на проблем да търсим алтернативен начин за неговото решаване.
4. Задължаваме се да спазваме конфиденциалност на информацията, относно всяко Ваше запитване.
5. При или по повод контакта си с Вас във връзка с административното обслужване, ние се ангажираме да спазваме настоящата Харта на клиента.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

1. Задължаваме се да носим отличителни знаци с имената, снимка, длъжността, администрацията и звеното, към което работим.
2. Безпристрастност, обективност и честност при извършване на административната услуга.
3.  Спазване на политическа неутралност.
4.  Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия.
5. Недопускане предпоставки за конфликтни ситуации, а при възникването им -  запазване  на  спокойствие,  вежлив  тон и  прилагане  на  умения  за преодоляването им.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Задължаваме се да осигуряваме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите, които предоставяме. Ако не успеем, моля уведомете ни и ще се опитаме да направим допълнение към първия ни отговор.
2. Задължаваме се да Ви предоставяме информация, относно предоставяните административни услуги по следния начин:
  - на място в сградата на Сектор “Български документи за самоличност”  при
ОД на МВР - Стара Загора,  ул ."Георги Сава Раковски" № 68,  от 08.30 часа  до 12.00 часа и   от 13.00 часа до 17.30 часа;

  - на интернет страница (www.mvr.bg/stara-zagora/ ).

3. Задължаваме се да актуализираме периодично информацията във връзка с  нашата  дейност  и  предоставяните  административни  услуги  на интернет страницата.

III.ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Право на точна информация.
2.  Право на конфиденциалност на информацията.
3.  Право на навременни услуги, съгласно нормативно  установените срокове.
4.  Право на учтиво и вежливо обслужване.
5.  Право на изискване на идентификация от обслужващия служител.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В качеството Ви на потребител на административни услуги, предоставяни от Сектор “Български документи за самоличност” при ОД на МВР - Стара Загора, Ви молим:

1. Да се отнасяте с уважение към служителите, като не допускате обиди, заплахи и други действия на саморазправа.
2.  Да се въздържате от търсене на преференциално отношение.
3.  Да съобщавате за всяка корупционна практика.
4. Да представяте пълна и точна информация и съответните, изискуеми от закона или от други нормативни актове, документи.
5. Да уведомявате своевременно за всяка промяна на обстоятелствата, свързана с исканата услуга.
6.  Да посочвате точния си адрес и телефон за връзка с  Вас.
7. Да  отправяте  Вашите  предложения,  сигнали  и  възражения  по законоустановения ред.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА СЪС СИГНАЛИ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ.

1.  Моля, информирайте ни, в случай че не сте доволни:

- от действията на служител на нашия екип, който предоставя
невярна информация или се отнася с Вас непрофесионално;
- от изпълнението на стандартите за обслужване;
- от решение, което сме взели или
- от който и да е аспект на нашата работа.

2.  Изпратете  Вашето  предложение  или сигнал  срещу  незаконни  или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или без действия на наши служители на адреса на администрацията. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено.

3. Ако смятате, че взетото от нас решение нарушава Вашите законни права и интереси, можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на администрацията.

ОБРАТНА  ВРЪЗКА

1. Задължаваме се да усъвършенстваме условията за подаване на Вашите предложения, мнения, сигнали, похвали и оплаквания, което може да правите, като използвате нашата интернет  страница или чрез кутия за мнения и коментари, телефон или лично.

2. Задължаваме се да анализираме Вашите предложения, мнения, сигнали, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в нашата компетенция.

3. Анонимни сигнали и оплаквания не подлежат на разглеждане.

 

29 авг 2017

Издаване на удостоверителни документи

 

Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на БЛД се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя.
Данните се предоставят в устен или в писмен вид в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление, към което се прилага документ за платена държавна такса по 
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (pdf - 231k) 

Подаването на заявление за издаване на удостоверителен документ, както и получаването му се извършва лично или от нотариално упълномощено лице.

Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подадат по интернет чрез автоматизираната система за електронни услуги на МВР заявление за издаване на удостоверителен документ относно събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност, 

Български граждани, притежаващи БЛД имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документи, отнасящи се до трети лица, само на основание на закон или с акт на съдебната власт. Получаването на издадените удостоверения, в този случай, става само лично от заявителя.
 

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по Образец
3. поименен документ за платена държавна такса 

  
Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по Oбразец
3. поименен документ за платена държавна такса 

 

15 май 2016

Издаване на български лични документи

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАНЕ НА:

1.Лична карта:

Заявление за издаване на първа лична карта на български гражданин трябва да бъде подадено в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст, като детето трябва да бъде придружено от единия родител.

Заявление за подмяна на лична карта може да подадете без ограничение  преди изтичането на срока на нейната валидност, но не по-късно от 30 дни до датата на изтичането и.

Заявление за издаване на лична карта при обикновена услуга, се подава в Районните управления по постоянен адрес.

Заявление за издаване на лична карта с бърза услуга се подава в сектор БДС в ОДМВР Стара Загора или в РУ Казанлък, Раднево, Гъпъбово, Чирпан

Заявление за издаване на лична карта с експресна услуга се подава само в сектор БДС в ОДМВР Стара Загора

2.Паспорт:

Заявление за издаване на паспорт се подава в Районните управления  по постоянен адрес при обикновена услуга.

Заявление за издаване на паспорт с бърза услуга се подава в сектор БДС в ОДМВР Стара Загора или в РУ Казанлък, Раднево, Гъпъбово, Чирпан

Заявление за издаване на паспорт с експресна услуга се подава само в сектор БДС в ОДМВР Стара Загора

Подмяната на паспорт с изтекла валидност не е задължителна, но в тримесечен срок след изтичането и трябва да бъде върнат на органа, който го е издал. 

3.Свидетелство за управление на МПС:

Заявления за издаване на СУМПС се подават в сектор “Пътна полиция” – Стара Загора и звено “Пътна полиция” - Казанлък.

Заявления за издаване свидетелства за управление на МПС обикновена услуга (само в случай на подмяна поради изтичане на валидността на свидетелството) се подават в Районните управления “Полиция” по постоянен адрес.

Заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) трябва да се подаде в срок до 30 дни от датата на изтичане на тяхната валидност.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Сектор БДС в ОДМВР

От понеделник до петък от 8,30 до 17.30 ч. – без прекъсване

Сектор “Пътна полиция”

От понеделник до петък от 8,30 до 16.30 ч.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 май 2016