МВР

ОД Стара Загора

 

Контрол на общоопасните средства

Изисквания към лицата придобили неогнестрелни оръжия

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, като подават следните документи:

1.Заявление /Приложение11/.
2.Копие на документ удостоверяващ начина на придобиване.
3.Копие на лична карта.
–  Когато лицата по ал. 1 са придобили оръжие по ал. 1 в друга държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да уведомят началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.
–  Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно – пропускателен пункт (ГКПП).
–  Началникът на съответното РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление.
–  Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7- дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

 

 

12 май 2016

Подновяване срока на валидност на разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

В едномесечен срок преди изтичането на срока на разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, лицата подават следните документи за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР:

1. Заявление /Приложение10/, в което се посочва:
– основателна причина за издаване/подновяване/ на разрешението;
– видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.            
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
 5. Копие на  билет за лов или на документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта;
6. Удостоверение за годност за употреба/технически преглед/ на огнестрелните оръжия.
7.  Копие на лична карта;
8. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ ДЕКЛАРАЦИЯ
9. Документи за платени такси в размер: 
– 20 лв. – за носене на ООБ;
– 20 лв. – за съхранение на ООБ /съгласно ТАРИФА № 4/.

Забележка: Лицата притежаващи ООБ за една или няколко цели /самоотбана, ловни цели и/или спортни дейности/ подават едно заявление, в което ги посочват и прилагат горепосочените документи. Дължимите такси са в същия размер.

 

12 май 2016

Валидност на издадените разрешения и изисквания

 

12 май 2016

Получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България  и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават следните документи  до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:

1. Заявление /Приложение10/
2. Документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов –за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели;
3. Две снимки с размер 3 на 4 см;
4. Удостоверение за годност за употреба/технически преглед/, когато огнестрелното оръжие не е ново или сертификат за качество за ново огнестрелно оръжие;
5. Копие на разрешението за  придобиване на огнестрелните оръжия и боеприпаси;
6. Документ за платена такса в размер 20 лв.  /съгласно ТАРИФА № 4 /.
                   

Лицата могат да подават заявление за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба едновременно или последователно, като приложат изискуемите документи и такси.

 

12 май 2016

Получаване на разрешение за съхранение

Лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес – за физическите лица:
1. Заявление /
Приложение10/
2. Копие на разрешението за  придобиване на огнестрелните оръжия и боеприпаси;
3. Удостоверение за годност за употреба/технически преглед/, когато огнестрелното оръжие не е ново или сертификат за качество за ново огнестрелно оръжие;
4. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ /ДЕКЛАРАЦИЯ/
5. Документ за платена такса в размер 20 лв.  /съгласно ТАРИФА № 4 /.

 

12 май 2016

Получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават следните документи до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес.

 

За граждански цели – самоотбрана:

1. Заявление /Приложение10/ в което се посочват:
– начин на придобиване;
– име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
– основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна - може да бъде изразена в допълнителни писмени мотиви към заявлението;
– видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях /чл. 6 от ЗОБВВПИ/.
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
5. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
6. Копие на документ за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
7.  Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
8.  Копие на лична карта;
9. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ ДЕКЛАРАЦИЯ
10. Документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно ТАРИФА № 4 /.
11. Други документи относно посочените мотиви за придобиване на ООБ(при необходимост).

 

За граждански цели – лов:

1. Заявление Приложение10 в което се посочват:
– начин на придобиване;
– име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
– основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
– видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях /чл. 6 от ЗОБВВПИ/.
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
5.  Копие на заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
6.  Копие на удостоверение за подборно ловуване /при кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие/
7.  Копие на лична карта;
8. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
9.  Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
10.  Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ ДЕКЛАРАЦИЯ
11. Документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно ТАРИФА № 4 /.

 

За граждански цели – спортни дейности:

1. Заявление Приложение10 в което се посочват:
–  начин на придобиване;
–  име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
–  основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
–  видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях /чл. 6 от ЗОБВВПИ/.
2.(изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
5. Документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език
6. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
7. Копие на документ за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
8. Копие на лична карта;
9. Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
10. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ ДЕКЛАРАЦИЯ
11. Документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно ТАРИФА № 4 /.

 

Лицата притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено с копия от съответните разрешения и документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно ТАРИФА № 4 /.

 

12 май 2016