МВР

ОД Стара Загора

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

І. Видове пребиваване на чужденци в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България. Основанията за разрешаване на видовете пребивавания и дължими такси, съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

1. Краткосрочно пребиваване - до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната.

2. Продължително пребиваване - с разрешен срок до една година.
2.1. Основанията за разрешаването на продължително пребиваване са посочени в ЗЧРБ.
2.2. При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Р. България се събират следните такси:
2.2.1. Продължително пребиваване на основание чл.24, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.14, т.15, т.16, т.17, т.19, т.20, чл.24а, чл.24к, чл.33а от ЗЧРБ:
-до 6 месеца - 200 лв.;
-до 1 година - 500 лв.

2.2.2.Продължително пребиваване на основание чл.24,ал.1,т.5 чл.24,ал.1,т.13, чл.24,ал.1,т.18 чл.24е,ал.1, чл.33г,ал.4 чл.33к,ал.3, чл.33р,ал.1 от ЗЧРБ:
-до 1 година - 150 лв.

2.2.3.Продължително пребиваване на основание чл.24в (1) от ЗЧРБ:
-до 1 година - 100 лв.

2.2.4. Продължително пребиваване на основание чл.24б, 24и, 33к, 33л от ЗЧРБ:
-до 1 година - 110 лв.

2.2.5. За искане на услугата се събира такса 10 лв.

2.3. Чужденците от български произход заплащат 5 на сто от таксите за разрешаване на пребиваване.

3. Дългосрочно пребиваване - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление.
3.1. Основанията за разрешаването на дългосрочно пребиваване са посочени в чл. 24г от ЗЧРБ.
3.2. За разрешаване на дългосрочно пребиваване чужденец в Р. България се събира еднократна такса 110 лв. За искане на услугата се събира такса 10 лв.

4. Постоянно пребиваване - с разрешен неопределен срок.
4.1. Основанията за разрешаването на постоянно пребиваване са посочени в чл. 25 от ЗЧРБ.
4.2. За разрешаване на постоянно пребиваване чужденец в Р. България се събира еднократна такса 1000 лв. За искане на услугата се събира такса 10 лв.
4.3. За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец - член на семейството на български гражданин, който е пребивавал непрекъснато на територията на Р. България през последните пет години, се събира такса 150 лв.
4.4. Чужденците от български произход заплащат 5 на сто от таксите за разрешаване на пребиваване.

 

ІІ. Видовете пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Р. България, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р. България на граждани на ЕС и членовете на техните семейства. Основанията за пребиваване и дължими такси, съгласно Тарифа № 4.

1. Продължително пребиваване - с разрешен срок до 5 години.
- Основанията за пребиваване са посочени в чл. 8 от ЗВПНРБГЕСЧТС.
2. Постоянно пребиваване - с разрешен неопределен срок.
- Основанията за пребиваване са посочени в чл. 16 от ЗВПНРБГЕСЧТС.
3. За издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, се събира такса 7 лв.

 

ІII. Група “Миграция” при ОДМВР – Стара Загора издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване на чужденци в Р.България; приема молби за издаване на разрешения за постоянно  пребиваване на чужденци в Р.България; организира приемането и разглежда заявленията за издаване на карти на продължително и постоянно пребиваващи чужденци в РБ; осъществява съгласувателни процедури с дирекция “Консулски отношения” на МВнР за издаване на разрешения за пребиваване в Р.България; осъществява административното обслужване на гражданите на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно ЗВПНРБГЕСЧТС; извършва заверки на покани-декларации за издаване на виза за краткосрочно пребиваване; извършва адресна регистрация на чужденци, издава удостоверителни документи и приема заявления за събиране на семейство.

 

ІV. Нормативни документи.
 
Закон за чужденците на РБългария

Правилник за прилагане на ЗЧРБ 

ЗВПНРБГЕСЧТС

V. Образци на заявления и покани-декларации.

-Покана-декларация образец, съгласно приложение №3
-Покана-декларация образец, съгласно приложение №4
-Покана-декларация образец, съгласно приложение №5
-Покана-декларация образец, съгласно приложение №6

-Заявление за предоставяне право на краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България;
-Заявление за предоставяне право на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България;
-Заявление за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България;
-Заявление за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България;
-Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС;
-Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС;
-Заявление за продължително пребиваване на членове на семействата на граждани на ЕС
- Декларация по чл.20а

 ENGLISH

 
АДРЕС на група “Миграция”: гр. Стара Загора, ул. “Г.С.Раковски” № 68
Служебни телефони: 042/665259, 665496, 665572, 665225.
Работно време: 08.30 ч. – 17.00 ч., без прекъсване.