МВР

ОД Търговище

 

01 апр 2020

От ОДМВР-Търговище отново призовават гражданите да спазват противоепидемичните мерки
Служителите от ОДМВР –Търговище продължават да осъществяват активен контрол за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, предписани в заповедите на министъра на здравеопазването.  Осъществяват се ежедневни проверки за спазването на задължителната домашна карантина, разпоредена от здравните власти. От дирекцията призовават жителите на областта, завърнали се от чужбина, да не  нарушават карантината, за да не попаднат под наказателно преследване по чл. 355, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при  областната дирекция съвместно с представители на РЗИ, Инспекцията по труда, Областно управление по безопасност на храните, НАП и Комисията за защита на потребителите, извършват проверки на търговските обекти и аптеките в областта.  Засега не са констатирани нарушения на заповедта на министъра на здравеопазването.

Продължават стриктните проверки на изградените на изходите на гр. Търговище 5 контролно-пропускателни пункта.От полицията напомнят, че влизане и излизане в града се допуска само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес. Възникналите други спешни обстоятелства се попълват в декларацията, екземпляр  от която се оставя на КПП-то. Препоръчва се на пътуващите декларацията да бъде попълнена от тях в два екземпляра, за да не се губи време при контрола. Ако те не разполагат с бланка на декларацията, такава ще им бъде предложена на контролно-пропускателния пункт. Автомобилите, чиито водачи не могат да докажат основателна причина за предприетото пътуване, биват връщани.

Продължават и ежедневните проверки на полицейски служители по паркове, детски площадки, пешеходни зони, междублокови пространства и край търговски обекти, за спазване на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса и за недопускане на струпване на повече хора на едно място. Първите 3 акта за установяване на административно нарушение по чл. 209а, ал.1 от Закона за здравето са съставени в началото на настоящата седмица в гр. Търговище – на граждани, позволили си да се разхождат в парк в града въпреки многобройните предупреждения предходните дни, че това представлява нарушение на разпоредените противоепидемични мерки.

От полицията напомнят още, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение се удължава срокът на валидност на личните документи, които изтичат в периода 13 март до 31 октомври 2020 г., с 6 месеца.  В посочения срок на удължаване тези документи ще са валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България, но не и в чужбина. Ако имат неотложна нужда да сменят личните си документи, е необходимо гражданите да спазват задължително противоепидемичните мерки и да влизат в помещенията на службите „Български документи за самоличност“ само по един. От сектор „БДС“ при ОДМВР-Търговище информират, че през м. март 2020 г. в сектора и в звената му в РУ-Попово и РУ-Омуртаг са издадени на граждани 1197 лични карти и 720 паспорта.

От областната дирекция информират още, че в условията на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, се налага необходимостта от временно преустановяване на срещите на мобилните екипи от служители на ОДМВР – Търговище с жителите на малки населени места в областта.  И съветват при въпроси, свързани с обществения ред и сигурността, гражданите, техните организации, както и органите за местно самоуправление, да търсят съдействие от началниците на районните управление на МВР в състава на дирекцията.

Промени за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване на МВР
С Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.


В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.
В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

25 мар 2020

Пропускателен режим за земеделски производители и животновъди

Те ще бъдат пропускани през контролно-пропускателните пунктове при определени условия на база заповед на министъра на здравеопазването
Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури  за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

Преминаването през съществуващите КПП по т. 2 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването ще става след легитимиране с един от следните документи:


1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или;

3.Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.

Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при  необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.


24 мар 2020

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО