МВР

ОД Търговище

 

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ОДМВР - Търговище, за срок от 24 месеца

26 сеп 2017

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (pdf - 558,40 KB) 23 януари 2020 12:00
Обявление за възложена поръчка
Договор за обществена поръчка
Приложение № 4 към договор за обществена поръчка
Приложение № 3 към договор за обществена поръчка
Приложение № 2 към договор за обществена поръчка
Приложение № 1 към договор за обществена поръчка
Решение на възложителя за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществената поръчка
Протокол
Документация - заглавна страница
reshenie_806879
obiavlenie_806892
Технически спецификации със списък на обектите на възложителя
Указания за подготовка на офертата
Опис на документите - образец № 1
ЕЕДОП - образец № 2
Техническо предложение - образец № 3
Ценово предложение - образец № 4
Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - образец № 5
Проект на договор - образец № 6

 23 януари 2020 | 12:00