МВР

ОД Търговище

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ

 

 С настъпването на отоплителния сезон закономерно се увеличават и рисковете от пожари в домове и офиси, предизвикани от неправилно използване на отоплителни уреди. За да бъде ограничен в максимална степен броя на тези пожари, е необходимо гражданите да знаят и спазват някои елементарни, но много полезни правила.

• Когато в бита се използват уреди за газ пропан-бутан, необходимо е преди това съдовете под налягане да бъдат изпитани в лицензиран сервиз. Необходимо е също задействащите бутилките клапани да са изправни и при поставяне на бутилката да прилягат върху изпускателя й без усилие; котлоните също да са изправни и да се почистват редовно от течности и мазнини; маркучите, съединяващи изхода на бутилката с входа на котлона, да са снабдени с подходящи скоби, които предотвратяват повреждане на връзката между котлона и газовата бутилка.


• Отоплителните уреди трябва да са със здрави тухли по вътрешните стени, тъй като тухлите предпазват от нагряване и евентуално запалване разположените в близост предмети.


• Печките трябва да са разположени далече от дървени и пластмасови предмети.  Отвеждащите дима тръби и комините трябва да бъдат добре почистени, за да се предотврати запалване на сажди, образувани при функциониране на печките.


• Запалените свещи, които се използват при прекъснато електрозахранване, трябва да се поставят задължително върху негорима и стабилна основа.


• Съхраняването на горими материали за печките трябва да става в отделни помещения, в които няма котли и печки, а течното гориво е необходимо да се се съхранява и пренася само в затварящи се метални съдове.


• При запалване на печки с течно гориво е необходимо, ако има разливи, те да бъдат отстранени предварително. Преди последващо зареждане или запалване на работеща с нафта печка тя трябва да е добре изстинала.


• Задължително електрическата инсталация в жилището трябва да бъде изправна. Да се има предвид, че нерядко подсилването на електрическите предпазители с проводници  предизвиква пожари.


• В близост до електрическите уреди за готвене и отопление не трябва да има горими предмети. При най-малки съмнения за някаква повреда в електроуреда той трябва да се изключи и да бъде рементиран в лицензиран сервиз.


• Необходимо е вентилационните и аспирационните инсталации периодично да се почистват, за да бъде предотвратено запалване на маслените пари в тях.


• Когато започне гасене на възникнал в помещение пожар, е важно първо да бъде изключено ел. захранването.


• Когато гражданите се намират във висока сграда  и възникне пожар на долните етажи, в никакъв случай те не трябва да правят опити да преминат през дима. Най-добрата реакция в такъв случай е да влязат в някое вътрешно помещение на жилището, а вратата да се изолира с мокри кърпи или чаршафи. Добре е гражданите да останат в най-ниската част на помещението и по възможност да си сложат влажна кърпа пред устата. И, разбира се, своевременно да уведомят за инцидента на тел. 112.