МВР

ОД Търговище

 
   1. РАЙОН “ОМУРТАГ”

Обслужва се от ИНСПЕКТОР НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ – ПИ , МЛ.ЕКСПЕРТ МУСА МУСТАФОВ ЕЮПОВ – Мл.ПИ и МЛ.ЕКСПЕРТ ТУТДЖАЙ МУСТАФОВ МУРАДАЛИЕВ – Мл.ПИ, обслужващи микрорайони с граници територията на гр.Омуртаг, както следва:

1.1.ИНСПЕКТОР НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ – обслужва целия район и в частност - зоната западно от ул. “Климент”, западно от ул. “Софроний Врачански” , южно от ул. “Васил Левски” и източно от ул. “Тунджа”;
1.2.МЛ.ЕКСПЕРТ ТУНДЖАЙ МУСТАФОВ МУРАДАЛИЕВ - зоната източно от улица “Цар Освободител”, източно от ул. “Климент” и източно от ул. “Софроний Врачански”;
1.3.МЛ.ЕКСПЕРТ МУСА МУСТАФОВ ЕЮПОВ - зоната западно от ул. “Цар Освободител”, северно от ул. “В. Левски и западно от ул. “Тунджа”

Инсп. Николай Николов -ПИ
гр. Омуртаг понеделник 16:00 – 17:30 РУ, ст. № 7
гр. Омуртаг сряда 16:00 – 17:30 РУ, ст. № 7
гр. Омуртаг петък 10:00 – 12:00 РУ, ст. № 7
Мл.експерт Муса Еюпов мл. ПИ Омуртаг вторник 10:00 – 12:00 РУ, ст. № 7
гр. Омуртаг четвъртък 15:00 – 17:00 РУ, ст. № 7
Мл.експерт Т. Мурадалиев - мл. ПИ Омуртаг вторник 15:00 – 17:00 РУ, ст. № 7
гр. Омуртаг четвъртък 10:00 – 12:00 РУ, ст. № 7

2. РАЙОН – “СЕЛСКИ”

Обслужва се от ИНСПЕКТОР ГЮРАЙ РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ – ПИ – СТАРШИ НА РАЙОНА, ИНСПЕКТОР АТАНАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – ПИ , мл. експерт МЕХМЕД ФАХРИЕВ МЕХМЕДОВ – мл. ПИ, мл. експерт НУРАЙ ЕНВЕРОВ НИЯЗИЕВ - мл. ПИ обслужващи микрорайони, както следва:

2.1. ИНСПЕКТОР ГЮРАЙ РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ – обслужва целия район и в частност селата Камбурово, Царевци ,Илийно /Средище/, Зелена морава ,Първан ,Падарино, общ. Омуртаг. Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/
2.2. МЛ. ЕКСПЕРТ МЕХМЕД ФАХРИЕВ МЕХМЕДОВ – обслужва селата Козма Презвитер, Беломорци, Тъпчилещово, Горна Хубавка /Бостан/ и Долна Хубавка, Панайот Хитово /Росица/, общ. Омурта. Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/ ;
2.3. МЛ. ЕКСПЕРТ СТИЛИЯН ТОДОРОВ ДОБРЕВ – обслужва селата Станец, Паничино, , Великденче, Змейно, Горско село , Птичево, общ. Омуртаг. Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/;
2.4. ИНСПЕКТОР АТАНАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ - обслужва селата селата Голямо Църквище, Звездица, Величка, Врани кон, Могилец, Българаново, Веселец, Петрино, Висок, Веренци, общ. Омуртаг . Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/;
2.5. МЛ. ЕКСПЕРТ НУРАЙ ЕНВЕРОВ НИЯЗИЕВ - обслужва селата, Красноселци, Долно Козарево, Горно Козарево, Обител /Малко Църквище/, Чернокапци Угледно, Кестеново, Горно Новково, Долно Новково, Рътлина, Церовище и Плъстина общ. Омуртаг. Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/.

Инспектор Г. Ахмедов - ПИ
с. Зелена морава вторник 15:00 – 17:00 приемна
с. Камбурово понеделник 09:00 – 10:00 приемна
с. Козма Презвитер сряда 10:00 – 11:00 кметство
с. Пъдарино вторник 10:00 – 12:00 кметство
с. Първан вторник 13:00 – 14:00 кметство
с. Илийно понеделник 10:00 – 12:00 кметство
с. Царевци понеделник 13:00 – 14:00 кметство
мл. експерт М.Мехмедов- мл.ПИ
с. Беломорци вторник 09:00 – 11:00 кметство
четвъртък 15:00 – 17:00 кметство
с. Горна Хубавка сряда 16:00 – 17:00 кметство
с. Долна Хубавка сряда 14:00 – 15:00 кметство
с. Козма Презвитер вторник 14:00 – 15:00 кметство
с. Панайот Хитово сряда 10:00 – 11:00 кметство
с. Тъпчилещово четвъртък 10:00 – 11:00 кметство
мл. експерт Стилиян Добрев- мл.ПИ
с. Великденче петък 10:00 – 11:00 кметство
с. Змейно четвъртък 09:00 – 11:00 кметство
с. Горско село четвъртък 14:00 – 15:00 кметство
с. Паничино понеделник 13:00 – 15:00 кметство
с. Станец петък 15:00 – 16:00 кметство
с. Птичево понеделник 16:00 – 17:00 кметство
Инспектор Атанас Димитров - ПИ
с. Вани кон петък 09:00 – 11:00 приемна
с. Могилец четвъртък 10:00 – 12:00 кметство
с. Българаново понеделник 10:00 – 11:00 кметство
с. Веселец понеделник 15:00 – 17:00 кметство
с. Петрино вторник 10:00 – 11:00 кметство
с. Висок петък 15:00 – 17:00 кметство
с. Веренци вторник 13:00 – 14:00 кметство
с. Голямо Църквище четвъртък 15:00 – 17:00 кметство
с. Звездица сряда 10:00 – 12:00 кметство
с. Величка сряда 15:00 – 17:00 кметство
мл. експерт Нурай Ниязиев – мл.ПИ
с. Церовище вторник 10:00 – 12:00 кметство
с. Плъстина вторник 15:00 – 17:00 приемна
с. Кестеново четвъртък 13:00 – 14:00 кметство
с. Рътлина четвъртък 15:00 – 17:00 кметство
с. Долно Новково понеделник 13:00 – 14:00 кметство
с. Горно Новково понеделник 10:00 – 11:00 кметство
с. Угледно петък 10:00 – 11:00 кметство
с. Долно Козарево сряда 15:00 – 16:00 кметство
с. Горно Козарево сряда 13:00 – 14:00 кметство
с. Обител четвъртък 10:00 – 12:00 приемна
с. Красноселци вторник 09:00 – 10:00 кметство
с. Чернокапци понеделник 15:00 – 17:00 кметство

3.РАЙОН “АНТОНОВО – СЕВЕР”

Обслужва се от ИНСПЕКТОР БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ – ПИ, МЛ. ЕКСПЕРТ БЕЙСИМ МЕХМЕДЕМИНОВ ИБРЯМОВ - мл. ПИ и МЛ. ЕКСПЕРТ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ обслужващи микрорайони, както следва:
3.1. ИНСПЕКТОР БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ – обслужва целия район и в частност - гр. Антоново , кв. Еревиш и прилежащите територии към тях
3.2. МЛ. ЕКСПЕРТ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ - обслужва селата Черни бряг, Девино, Шишковица, Моравица, Ястребино, Божица, Семерци, Горна Златица , Долна Златица , Пиринец и Изворово общ. Антоново. Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/
3.3. МЛ. ЕКСПЕРТ БЕЙСИМ МЕХМЕДЕМИНОВ ИБРЯМОВ – обслужва селата Трескавец, Моравка, Любичево, Коноп, Разделци, Добротица, Язовец, Китино, Присойна , общ. Антоново; Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/

инспектор Благовест Стефанов ПИ
гр. Антоново понеделник 10:00 – 12:00 УП
петък 15:00 – 17:00
гр. Антоново /кв.Еревиш/ вторник 10:00 – 12:00 УП

Мл.експерт Б. Ибрямов мл. ПИ
с. Добротица понеделник 16:00 – 18:00 приемна
с. Китино четвъртък 16:00 – 17:00 кметство
с. Коноп четвъртък 14:00 – 15:00 кметство
с. Любичево вторник 09:00 – 11:00 приемна
петък 16:00 – 17:00 кметство
с. Моравка петък 10:00 – 11:00 приемна
с. Присойна сряда 15:00 – 16:00 кметство
с. Разделци сряда 09:00 – 11:00 кметство
с. Трескавец четвъртък 09:00 – 11:00 приемна
с. Язовец понеделник 10:00 – 11:00 Кметство

Мл.експерт И. Иванов – Мл.ПИ
с. Черни бряг вторник 09:00 – 11:00 кметство
с. Девино четвъртък 14:00 – 15:00 кметство
с. Шишковица сряда 16:00 – 17:00 кметство
с. Моравица вторник 13:00 – 15:00 кметство
с. Ястребино понеделник 16:00 – 17:00 кметство
с. Божица петък 09:00 – 10:00 кметство
с. Семерци петък 10:00 – 12:00 кметство
с. Горна Златица вторник 13:00 – 14:00 кметство
с. Долна Златица вторник 14:00 – 15:00 кметство
с. Пиринец вторник 15:00 – 16:00 кметство
Изворово вторник 10:00 – 12:00 кметство

4.РАЙОН “АНТОНОВО – ЮГ”

Обслужва се от ИНСПЕКТОР ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ – ПИ и МЛ. ЕКСПЕРТ ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ - мл. ПИ обслужващи микрорайони, както следва:
4.1. ИНСПЕКТОР ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ –обслужва целия район и в частност селата Велево, Таймище, Капище, Милино, Глашатай, Свирчево, Горен Крушолак, Долен Крушолак, Великовци, Слънчовец, Старчище,Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода, Стройновци, общ. Антоново. Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/
4.2. МЛ. ЕКСПЕРТ ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ – обслужва селата, Кьосевци, Стойново, Поройно, Орач, Пчелно, Малоградец, Банковец, Свободица, Букак, Тиховец, Длъжка поляна, Стара речка, Мечево, Богомолско, Дъбравица, Халваджийско, Яребично, Малка Черковна . Микрорайона включва териториите на населените места и прилежащите им територии /землища към тях/

Инспектор П. Илиев - ПИ
с. Великовци четвъртък 11:00 – 12:00 кметство
с. Вельово понеделник 11:00 – 12:00 кметство
с. Глашатай четвъртък 09:00 – 11:00 кметство
с. Свирчево вторник 09:00 – 11:00 приемна
с. Капище понеделник 14:00 – 15:00 кметство
с. Крушолак вторник 09:00 – 10:00 кметство
с. Великовци вторник 11:00 – 12:00 кметство
с. Милино понеделник 16:00 – 17:00 кметство
с. Чаканци петък 09:00 – 10:00 кметство
с. Равно село четвъртък 13:00 – 14:00 кметство
с. Черна вода петък 11:00 – 12:00 Кметство
с. Стара речка сряда 15:00 – 17:00 кметство
с. Старчище четвъртък 15:00 – 17:00 кметство
с. Стеврек петък 15:00 – 17:00 приемна
с. Таймище понеделник 09:00 – 10:00 кметство

Мл. експерт Петър Петров
с. Свободица четвъртък 09:00 – 11:00 кметство
с. Букак понеделник 10.00 – 11:00 кметство
с. Тиховец понеделник 09:00 – 10:00 кметство
с. Дъбравица, петък 09:00 – 10:00 кметство
с. Халваджийско петък 10:00 – 11:00 кметство
с. Яребично петък 13:00 – 14:00 кметство
с. Малка Черковна четвъртък 10:00 – 12:00 кметство
с. Пчелно вторник 13:00 – 14:00 кметство
с. Банковец понеделник 11:00 – 12:00 кметство
с. Богомолско четвъртък 16:00 – 17:00 кметство
с. Дл. поляна петък 15:00 – 16:00 кметство
с. Кьосевци сряда 09:00 – 10:00 кметство
с. Стойново петък 13:00 – 14:00 кметство
с. Мечево четвъртък 14:00 – 15:00 кметство
с. Орач сряда 10:00 – 11:00 кметство
с. Поройно сряда 13:00 – 14:00 кметство
с. Стара речка понеделник 13:00 -14:00 кметство
с. Малоградец вторник 09:00 – 11:00 кметство