МВР

ОД Търговище

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация през 2014 г. в Областна дирекция на МВР-Търговище

1.Постъпили заявления за достъп до обществена информация
През 2014 г. в ОДМВР-Търговище са постъпили 18 заявления за достъп до обществена информация. 6 от заявленията са подадени от журналисти, 3 – от неправителствени организации, 1 – от юридическо лице /търговско дружество/ и 8 – от граждани. В 14 от случаите заявленията са адресирани до министъра на вътрешните работи и са препратени по реда на чл.32, ал.1 от ЗДОИ в ОДМВР-Търговище за отговор в частта, касаеща тази структура на МВР, тъй като търсената от заявителя информация се създава и съхранява в нея. В 2 от случаите заявлението е адресирано до директора на ОДМВР-Търговище и в 2 - до началника на Районно управление “Полиция”-Търговище.

2.Съдържание на заявленията за достъп до обществена информация
Основните теми, които касаят постъпилите през 2014 г. в ОДМВР-Търговище заявления за достъп до оществена информация, са:
- упражняване на права или законни интереси – 6 заявления;
- отчетност на институцията – 3 заявления;
- изразходване на публични средства – 8 заявления;
- предотвратяване или разкриване на корупция или нередности – 1 заявление.

 3.Издадени решения за достъп или отказ от достъп до обществена информация
През 2014 г.са издадени общо 18 решения, като с 15 от тях е предоставен пълен достъп до търсената обществена информация – ДОИ-1/20.01.2014 г., ДОИ-2/04.02.2014 г., ДОИ-3/11.02.2014 г., ДОИ-4/12.02.2014 г., ДОИ-5/07.05.2014 г., ДОИ-6/13.05.2014 г., ДОИ-7/20.05.2014 г., ДОИ-8/23.05.2014 г., ДОИ-9/17.06.2014 г., ДОИ-10/07.07.2014 г., ДОИ-11/25.08.2014 г., ДОИ-12/01.09.2014 г., ДОИ-13/24.09.2014 г., ДОИ-16/24.10.2014 г., ДОИ-18/02.12.2014г. В 3 от случаите – ДОИ-14/26.09.2014 г., ДОИ-15/26.09.2014 г. и ДОИ-17/25.11.2014 г. е отказан достъп, поради това, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ. Постановените откази не са обжалвани.

4.Предоставяне на достъп до обществена информация
Предпочитаната от заявителите форма за предоставяне на исканата информация е предоставяне на копие на хартиен носител – 15 от случаите. В 3 от случаите заявителите са пожелали исканата информация да им бъде предоставена под формата на копие на технически носител. 
В 6 от петнадесетте случаи на предоставен достъп до обществена информация заявителите са получили исканата общестена информация. В 9 от случаите заявителите не са се явили в определения им с решението за предоставяне на достъп до обществена информация срок, за да я получат, което съставлява отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация по смисъла на чл. 36 от ЗДОИ.

5.Подадени жалби срещу решения по ЗДОИ
Издадените през 2014 г. от ОДМВР-Търговище решения по ЗДОИ не са обжалвани.