МВР

ОД Търговище

 

Заповед Iз-771/21.03.2011 г. - Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


№ Із-771
21.03.2011 г.


ЗАПОВЕД
 
ОТНОСНО:   Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация
На основание чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи и в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация
 
   ЗАПОВЯДВАМ:

     1. Утвърждавам “Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация”.
     2. “Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация” представляват неразделна част от настоящата заповед.
     3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на вътрешните работи г-н Веселин Вучков.
     Копие на заповедта да се изпрати на ръководителите на всички структури на МВР и заместник-министъра на вътрешните работи г-н Веселин Вучков, за сведение и изпълнение.

                                                                                                              МИНИСТЪР:    /п/
                                                                                                              ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ