МВР

ОД Търговище

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ

за работата на ОД на МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2012 година

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА:

Общият процент на разкриваемост на престъпленията спрямо регистрираните такива през 2012 г. в ОД МВР-Търговище е 74,70, като по този показател дирекцията се нарежда на първо място сред другите областни дирекции в страната. За сравнeние – за 2011 г. този процент в дирекцията е 67,97.

- Конвенционална престъпност: През отчетния период се наблюдава намаление на регистрирания заявителски материал: регистрирани са 2650 заявителски материала, срещу 2897 за 2011 г. – т.е. налице е намаление с 9,8%. От тях престъпления представляват 1330 за 2012 г., срещу 1486 за 2011 г. Коефициентът на престъпност е намален от 934,73 през 2011 г. на 818,54 г. през 2012 г. Установени са 896 извършители на криминални престъпления срещу 1156 за периода на 2011 г. Основен дял от общия брой криминални престъпления, регистрирани през 2012 г., се пада на тези срещу собствеността – 675, следвани от общоопасните – 283,  други престъпления - 77, и престъпления срещу личността – 63. Най-общо може да се посочи тенденция за запазване относителния дял на всички видове престъпления, с по-голямо занижаване на тези против собствеността. Картината с разкриваемостта им за визирания период от време/2009-2012 г./ е по-различна: спад с 3,3% при престъпленията против личността, спад и при общоопасните престъпления - с 3,6%, а при при другите престъпления - със 7,6%. Единствено при престъпленията против личността през периода има ръст от 6,6%. Би следвало да се уточни,  че част от престъпленията към момента се разследват и са водени срещу известен извършител с повдигнато обвинение, което не е видно от горепосочената статистика.
- Престъпления против личността: тези престъпления са едва 5,72% от общорегистрираните престъпления, но те по правило предизвикват широк обществен отзвук.  
През 2012 г. в област Търговище са регистрирани 4 убийства по чл. 115 от Наказателния кодекс. Всички те са разкрити. При половите престъпления са регистрирани 3 изнасилвания и 6 случая на блудствени действия, които също са разкрити.  Регистрирано е и едно престъпление по чл. 155 от НК с установен извършител за склоняване към проституция, който е получил ефективна присъда от 2 г. и 8 месеца. При телесните повреди се наблюдава спад, изразяващ се в 40% при регистрираните престъпления, и 2% при разкриваемостта в сравнение с предходната година. Като цяло може да се посочи, че престъпленията против личността запазват дела си в общорегистрираните престъпления, като има незначителен спад в тяхната разкриваемост.
- Престъпления против собствеността: Това са най-голяма част от общорегистрираните престъпления и са предимно с неизвестен извършител.  Те представляват 61,36% от всички престъпления, регистрирани на територията, обслужвана от ОД МВР-Търговище. През 2012 г. в областта са регистрирани  675 престъпления против собствеността, като кражбите са 79,85% от тях, а грабежите - 2,1%. Налице е сериозен спад при измамите  - от 5,2%, в сравнение с предходната година. Заявителският материал по този вид престъпления е увеличен с 33% спрямо периода на предходните 3 години. При разкриването на измамите често се срещат сериозни трудности. Основен проблем при установяване на извършителите им е гъвкавостта на последните, използването от тях на мобилни карти за кратък период от време, използване на нови „схеми” за въвеждане в заблуждение на жертвите/предимно стари и самотноживеещи хора/. При грабежите процесите са овладяни  - регистрирани 14, разкрити 12, разкриваемост 85,71%, като за работа са останали две 2 досъдебни производства срещу неизвестен извършител/На практика към момента остава неразкрит само един грабеж, тъй като през м. февруари т. г. в гр. Попово бе разкрит един от горепосочените два неразкрити такива/. През отчетния период на територията на област Търговище се наблюдава намаление броя на регистрираните грабежи в сравнение с предходни години, като същевременно разкриваемостта им е завишена.
От регистрираните през 2012 г. кражби сравнително добри резултати са постигнати в работата по домовите и взломните такива, където разкриваемостта е завишена от 16 до 18% за различните периоди от време. Има трайна тенденция към намаляване на регистрираните престъпления, свързани с кражби на вещи и части от МПС. Основният извод, който се налага от анализа на статистиката, е значителното увеличение на дребните битови кражби. В голямата си част, ако не бъдат разкрити, след време се прекратяват – за периода са регистрирани 1329, а са прекратени 654 заявителски материала. Характерните неразкрити кражби са тези, които отчитаме и в предходните години: домовите кражби от апартаменти/най-вече за периода са показателни кражбите от първите етажи/, кражбите на телефонни кабели, на вещи и части от МПС, апартаментските кражби. За периода има значително увеличаване на разкриваемостта на отделни видове кражби: взломни кражби - с 12%, селскостопански – с 20%, и домови - с 16%.
- Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система, собствеността, интелектуални и документни престъпления: общо регистрирани са 419 заявителски материала, от които престъпления са 230, разкрити са 140, при разкриваемост 61.40%. Установени са 216 извършители на такива престъпления, от които 159 - за престъпления, извършени в регистрирания период. Анализът на икономическите престъпления сочи, че водещи са престъпленията против финансово-данъчната система и  стопанството  - 53,47%; следвани от документните престъпления  и тези против личността, съставляващи по 28,7% от общия брой. Останалите се разпределят, както следва: престъпления по чл. 234 и 234б от НК/разпространение на стоки без платен акциз и съответно търговията с черни и цветни метали/, които за периода са се увеличили; по чл.206 от НК/обсебвания/. През периода са образувани 9 досъдебни производства по чл.172б от НК/ползването на чужда търговска марка/ и са установени 13 извършители на такивa престъпления. Регистрирани са 5 престъпления, извършени с електронни разплащателни инструменти. Намаляват престъпленията, свързани с ползването на неистински парични знаци, като през 2012 г. са регистрирани 7 случая на прокарване в обръщение на такива.
 Процентът на разкриваемост на този вид престъпления е 61.40% за  периода на 2012 г. спрямо  61.67%. за 2011 г. /73,46% за 2010 г. и 62,54% за 2009 г./, което отрежда на ОД МВР-Търговище второ място в страната в това направление. Извършен е голям обем работа и  е осъществено тясно сътрудничество с други институции, за което свидетелства провеждането на 229 специализирани полицейски операции по различни направления, част от които – съвместни.
- Престъпления, свързани със засягане на финансовите интереси на Европейския съюз: Престъпленията, свързани с неправомерно усвояване на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз - по чл. 248а от Наказателния кодекс, за разглеждания период са 90 – един значителен ръст в сравнение с предходната година. Пo тези случаи са образувани 63 досъдебни производства и 5 следствени дела. Нанесените от тези престъпления щети надхвърлят половин милион лева.
- Общоопасните престъпления съставляват 25,72% от общорегистрираните престъпления. Наблюдава се ръст на престъпленията при палежите, противозаконното отнемане на МПС и престъпления, свързани с наркотични вещества, и спад при незаконното притежаване и държане на оръжия. Престъпленията, свързани с наркотични вещества, бележат тенденция на увеличаване. А е добре известно, че те често се отразяват пагубно на психиката на младите хора и нерядко са пряко свързани  с извършване на множество други по вид престъпления
         - Престъпления и противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица: установени са 169 такива престъпления, извършени от общо 161 малолетни и непълнолетни. За сравнение - през същия период за 2011 г. тези престъпления са били 183, извършени от 174 малолетни и непълнолетни. Налице е определено намаление броя на този вид престъпления – за периода те съставляват 15.36% от общия дял на регистрираните престъпления.

 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, КОНТРОЛ НАД  ОБЩООПАСНИТЕ СРЕДСТВА И ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ:

 

В резултат от предприетите организационни мерки от страна на ръководството на ОДМВР-Търговище е повишена ефективността в дейността на полицейските органи по охрана на обществения ред, контрола над общоопасните средства и пътната безопасност. Осигурен е обществения ред и нормалното провеждане на спортни мероприятия с акцент при футболните срещи „А” РФГ с домакинства на ФК”Светкавица”, при провеждане на частични местни избори за кметове в 3 населени места, на традиционните панаири /в гр. Търговище, гр. Попово, гр. Омуртаг и гр. Антоново/, на всички официални празници, събори, културно-масови мероприятия. Разнородната дейност, извършвана от служителите на отдел ”Охранителна полиция” в дирекцията, се осъщестявва в следните направления: работа по разкриване на криминални и икономически престъпления; охрана на спортни, социални и културно-масови мероприятия; превенция съобразно програмите „Полицията в близост до обществото”, „Детска полицейска академия”, съвместна дейност с местните съвети за ред и сигурност в 36 селища, сътрудничество с НПО; охрана на реда и реагиране на сигнали; проверки на български и чужди граждани, действия по целенасочена превенция на рискови групи /в малки населени места, в ромска общност и др./, и визирани проблемни области на републиканско ниво /кражби от електропреносната система, опазване на селскостопанската продукция, кражби от горския фонд и водни басейни/. В резултат от положените от служителите на реда усилия са постигнати значителни резултати - занижен е пътният травматизъм, ограничени са посегателствата в малки населени места, и др.

 

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ:

 

В съвместната ни дейност със структури на изпълнителната и местната власт, бизнес и нестопански организации, активно се включиха местните комисии за обществен ред и сигурност, кметовете в отделни общини, РИО на МОМН, Агенция “Закрила на детето”, „Бюрото по труда“, електронните медии, Асоциация “Ная”, Сдружение “Мисионис”, „Държавно лесничейство“, ръководствата на училищата в региона. Това сътрудничество ще се обогатява и разширява и през 2013 година, за да бъде ефективна дейността ни по противодействие на престъпността, превенцията и работата на полицията в близост до обществото с цел  повишаване доверието на гражданите към дейността, осъществявана от нашата институция.
 Съвместно с Регионалния инспекторат на МОМН и общинските му звена по места бяха набелязани мерки за укрепване физическата защита, охраната и пропускателния режим в училищата и детските градини на обслужваната територия. Засилено бе полицейското присъствие в и около учебните и детските заведения, особено в пиковите часове и тъмната част от денонощието. Извършени са 393 проверки на училища и детски градини по отношение охраната и пропускателния режим. Проверени са 114 увеселителни заведения и 14 компютърни клуба, посещавани от деца и ученици, повечето от които - нееднократно. Безопасността на движение в районите около учебните заведения се обезпечаваше от наряди на “Пътна полиция” и на групите ”Патрулно-постова дейност”. През отчетния период продължи организирането и провеждането на “Час на полицая” в часовете на класния ръководител в училищата на област Търговище. През годината са изнесени 723 лекции и беседи в учебните заведения по превенцията на детската престъпност и противодействието срещу физическото, сексуалното и психическото насилие и малтретиране на деца, наркоманията и наркопрестъпността, по проблемите на футболното хулиганство и детската агресия. За периода служителите от сектор “Охрана на обществения ред и Териториална полиция” са участвали в охраната на обществения ред по време на 141 различни масови мероприятия. 
 През 2012 г. служители от сектор “Пътна полиция” са участвали в 78 заседания на комисии в петте общини на област Търговище, свързани с организацията на движението. Издадени са 36 писмени становища по проекти за организация на движението на крайпътни обекти, ремонтни и възстановителни работи. Към стопаните на пътищата в региона са направени 47 предписания за подобряване на организацията на движението и отстраняване на недостатъци в пътната сигнализация.
- Работа по проекти, свързани с превантивната дейност: през отчетния период в ОДМВР-Търговище и подразделенията й отново ефективно работиха сформираните в петте община на област Търговище поделения на“Детска полицейска академия”. В срещите с учениците участваха служители от секторите и групите “Охранителна полиция”, “Детска педагогическа стая”, полицейски и младши полицейски инспектори от съответните управления. Основните теми, разглеждани с децата и младежите, бяха: „Как да се предпазим от различните престъпления?”, „Наказателна отговорност на непълнолетните”, „Особености на детската агресия”, „Воден травматизъм с деца”, „Прояви на дребно хулиганство”, „Футболно хулиганство”. През годината в рамките на Детската полицейска академия през са проведени 23 учебни занятия с около 216 ученика от общините на областта.

 

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО:

 

За периода са образувани 1169 досъдебни производства, 165 бързи производства и 38 незабавни производства. Останалите на производство от предходната година досъдебни производства са намалени между 90 и 110 спрямо предходните години, което се дължи на срочност при извършването на разследванията.
По 549 досъдебни производства са повдигнати обвинения и са изпратени на прокуратурата с мнение за съд. 301 досъдебни производства са изпратени на прокуратурата с мнение за спиране, а 326 - с мнение за прекратяване. Броят на върнатите производства – 2, е пренебрежимо малък, което в пълна степен се отнася и за просрочените такива – също 2.
Взаимодействието с районните прокуратури и с Окръжна прокуратура, съдилищата и с други отдели ”Досъдебно производство” на ОДМВР от страната е на високо ниво. Търсят се оптимални форми за подобряване на дейността по разследването с цел постигане на максималната му ефективност и бързина.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ: 

 

За отчетния период в ОД МВР-Търговище са обявени 13 конкурса. Назначени на работа са 14 стажанти, а 25 стажанти бяха на първоначално обучение до края на м. декември 2012 г. На 20.01.2013 г. същите бяха назначени на работа в дирекцията. За 2012 година броят на напусналите МВР служители в дирекцията е 24, от които категория “В” са 4 служители, като всичките са се пенсионирали. Други 10 са се преместили в други поделения на МВР. За постигнати високи професионални резултати през 2012 г. са наградени 82 служители на дирекцията.

 


ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:

 

И през 2013 г. в ОД МВР-Търговище ще продължи работата в следните основни направления:
- опазване на обществения ред и противодействие на престъпността: организирана престъпност; противодействие на конвенционалната престъпност; опазване на обществения ред; контрол за спазването на граничния режим; миграция;
- общоосигуряващи дейности: обучение и квалификация; информационно, комуникационно и техническо осигуряване и административно обслужване.
- опазване на обществения ред, гарантиране на сигурността и нормалното и спокойно протичане на изборния процес в област Търговище по време на изборите за 42-ро Народно събрание
Акцентите в дейността ОДМВР-Търговище през 2013 г. са свързани с: противодействие на конвенционалната престъпност; утвърждаване и доразработване на програми като „Детска полицейска академия”, моделът “Полицията в близост до обществото”, местните комисии за сигурност и обществен ред; превенция чрез средствата за масово осведомяване; осигуряване на безопасно движение по пътищата; контрол на общоопасните средства/оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия/, охрана на различни политически, културно-масови и спортни мероприятия.