МВР

ОД Ловеч

 

14 сеп 2020

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

   Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците януари, февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено. 
Със създадената организация в сектор БДС се цели  улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна. Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.
           

Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

Важно
Заявление за нов документ може да се подава във всяко РУ на територията на областта по постоянен адрес.Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
29.10.2020 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 41 28
РУ - Луковит 8 6
РУ - Тетевен 11 2
РУ - Троян 21 16

 

 

От 01 ноември стартира акция „Зима“

Периодът на провеждането й е от 1 до 30 ноември.

 

Преминаването към зимния сезон води до увеличаването на броя на произшествията, характеризиращи се освен с несъобразена или превишена скорост и с подценяване на необходимостта от подготовка на автомобилите за зимни условия, сочат данните до този момент. Това е причината за организирането на традиционната акция „Зима“ от Главна дирекция „Национална полиция”, в партньорство със Съюза на българските автомобилисти , Български Червен кръст, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

 С цел превенция над поведението на водачите, пътниците и пешеходците при движение по пътищата при зимни условия в рамките на акцията е предвидено провеждането на три кампании:

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на пътни превозни средства - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и т.н.  ще се проведе от 01 до 10 ноември. За този период акцент в действията на служителите по пътен контрол ще бъде превенция над поведението на водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др. Активно ще се следи за спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа; изправността на осветителните им системи и сигнализация, както и спазването на задължението по Закона за движение по пътищата от страна на велосипедистите - да носят светлоотразителни жилетки в тъмната част от денонощието, извън населените места и при намалена видимост.При извършване на регистрация и пререгистрация на ППС ще се прави проверка на светлините и тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания.

Втората кампания ще протече под мотото „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя” и ще бъде насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо тяхпешеходците. Провеждането и е планирано от 11 до 20 ноември, а 15 ноември е обявен за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътни инциденти . В този период дейността на служителите с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата ще бъде насочена основно към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване  от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходни пътеки. При регистриране на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции. Специално внимание ще бъде обърнато на пешеходците в тъмната част на денонощието/ при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци/, движещи се неправилно особено извън населените места. Полицейските служители ще взимат отношение и спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП и с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Заключителната, трета кампания „Безопасно шофиране през зимата" ще е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците и ще се проведе от 21 до 30 ноември. По време на трета кампания дейността на пътните полицаи ще е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Ще се провеждат специализирани полицейски операции на подходящи места край пътя, като по възможност ще се извършват проверки с уредите за проверка на фаровете. Пътните полицаи ще насочат вниманието си към водачите, които се движат с включени допълнителни светлини за мъгла, без да е налице намалена видимост, снеговалеж, дъжд или други подобни условия.

Независимо от обявените теми на кампаниите при установяване но време на акцията на нарушения на ЗДВП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима незабавно отношение.

===============================================================

 • За периода от 01.10.2018г. – 01.03.2019 г. на територията обслужвана от ОД МВР-Ловеч са настъпили общо 220 пътнотранспортни произшествия, от които 79 тежки, при които са загинали 14 човека, а 104 са ранени. За сравнение през изминалия зимен период от 01.10.2019 год. до 01.03.2020 год. регистрираните ПТП са 250, от които 89 тежки, с 10 загинали и 139 ранени.

Основна причина за възникване на тежките произшествия през посочения период от 01.10.2019 год. до 01.03.2020 год. са нарушенията на водачите на моторни превозни средства. Най-честите нарушения са:

 

Нарушение

Брой тежки ПТП

Брой загинали

Брой ранени

Несъобразена скорост с пътните условия

35

7

59

Навлизане в насрещното движение

7

0

19

Неправилно завиване в обратна посока

3

0

7

Неспазване на дистанция

6

0

7

Отнемане предимство на пешеходец

6

1

5

Друго нарушение на водача

8

2

7

 

За същия период, по линия на административно-наказателната дейност служителите на ОД МВР-Ловеч са съставили 1970 акта, 9114 глоби  с фиш и 9102 ел. фиша.

30 окт 2020

Нова бланка за налагане на глоба с фиш по Закона за движение по пътищата

Новата бланка на фиш касае случаите на налагане на глоба за административни нарушения по Закона за движение  по пътищата, установени в момента на извършването им, и за които не е предвидено наказание лишаване от право на управление на МПС или отнемане на контролни точки.
Образец на бланката е утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи през м. октомври 2020 г.

В МВР е изготвена нова бланка за налагане на глоба с фиш, добавени са алтернативни възможности за погасяване на задължения (възникнали след налагане на  административни нарушения по Закона за движение по пътищата).
В новия образец е изписан електронния адрес, който може да се ползва за електронно заплащане на глобите по посочения IBAN в бланката.
Тези възможности са изписани и на английски език за улеснение на водачите, които не са български граждани, а са извършили нарушение по Закона за движение по пътищата на територията на Република България.  
Образец на бланката е утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи през месец  октомври 2020 година.

26 окт 2020

От 24 октомври влизат допълнителни противоепидемични мерки за Ловеч и Троян

 

От 24 октомври 2020 г. РЗИ Ловеч въвежда допълнителни противоепидемични мерки за общините Ловеч и Троян.
Мерките са във връзка с трайно очертана тенденция за повишена заболеваемост от COVID-19 на територията на област Ловеч, достигнати 14-дневни стойности от над 95,5 на 100 хил. за областта и преобладаващо разпространение на инфекцията в общините Ловеч и Троян.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД № РД-01-179 Ловеч, 23.10.2020г.

На основание чл. 63, ал.7 и чл. бЗ в от Закона за здравето, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването № 16-00-4/19.10.2020г., достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 99,5 на 100 хил. за периода 08.-21.10.2020г., като регистрираните случаи са предимно от общините Ловеч и Троян, с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 22.10.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ловеч и община Троян, считано от 24.10.2020г. до 08.11.2020г. включително:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;
 2. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
 3. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 5. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене на открито и на закрито;
 6. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
 7. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 8. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 9. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 10. Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.);
 11. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;
 12. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;
 13. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
 14. Преустановяване посещенията В клубовете на инвалида и пенсионерскитс клубове;
 15. Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито след предварително съгласуване с Областния кризисен щаб по здравеопазване;
  1. Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.
  1. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
  1. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Ловеч пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

23 окт 2020

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация