МВР

ОД Ловеч

 

 


Гражданите, притежаващи български документи за самоличност, могат да получат информация, свързана с
издаваните на тяхно име документи или информация за събития и факти, свързани с преминаването на
ГКПП на Р България, след подаване на писмено заявление и заплащане на съответните такси по Тарифа №4 - МВР.
Гражданите имат право да получават информация, свързана с български документи за самоличност и
отнасяща се до трети лица, само на основание на закон или акт на съдебната власт. Писменото заявление за
предоставяне на данни може да бъде подадено и от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично
пълномощно.
Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или с използваните при преминаването български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(3) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1 и 2, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.


Областна дирекция на МВР - Ловеч UNCR BGSF УниКредит Булбанк - клон Ловеч BG64