МВР

ОД Ловеч

 

Начини на плащане bg/eng

 

 

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,
 
Информираме Ви, че заплащането на таксите  може да извършите по някой от следните начини:
 
DEAR BULGARIAN CITIZENS,
 
Please be informed that you may pay the fees  in any of the following ways:
 
Плащане по банков път
Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице.
 
Bank payment
The paid fee receipt is by name and is attached to the application. One single payment order cannot be used for more than one person.
Плащане чрез Интернет
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната сметка на Областна Дирекция на МВР – Ловеч: IBAN-BG64 UNCR 9660 3185 2667 10; BIC - UNCR BGSF.
Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.
 
Payment via Internet
Fees for issuance of Bulgarian personal documents may also be paid through any of the payment systems via Internet to the account of Regional Directorate of Ministry of Interior, Lovech: IBAN-BG64 UNCR 9660 3185 2667 10; BIC- UNCR BGSF.
A printed document generated by the payment system and certifying the payment shall be attached to the application.
To order fast or express service, the payment document should be certified (signed and stamped) by the operator of the corresponding Internet payment system, as several days are needed to check the availability of the payment.
A non-certified payment document is accepted when a regular service is ordered.
 
Плащане чрез "Български пощи" ЕАД
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на Областна Дирекция на МВР – Ловеч: IBAN-BG64 UNCR 9660 3185 2667 10; BIC - UNCR BGSF.
Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.
 
Payment through Bulgarian Posts EAD
The fee for issuance of Bulgarian personal documents can also be paid by postal money transfer to the bank account of Regional Directorate of Ministry of Interior, Lovech: IBAN-BG64 UNCR 9660 3185 2667 10; BIC- UNCR BGSF. 
The name of the postal stamp, which certifies the payment, shall be the name of the applicant.
 
Плащане чрез картово разплащане
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа
№ 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място (на гишето), където се подава заявлението за издаване на български личен документ.
Payment by bank card
The fees under Tariff No 4 for issuance of Bulgarian personal documents and all charges under penal orders may be paid by bank card through POS terminals. The payment is made on the desk/place of applying.