МВР

ОД Ловеч

 

Инструкция за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейският Съюз, които не са български граждани. 

Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018г.

Заявление за постоянно пребиваване

Заявление за продължително пребиваване

Декларация по чл. 20а

Заявление по чл.9а, чл.10, чл.16 ал.4 и чл.19