МВР

ОД Ловеч

 

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт


         Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в РУ на МВР, а за бързо и експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в ОД на МВР.  Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на български личен документ, е основание бързата и експресната услуга да се трансформира в обикновена услуга.
Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.
Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
        Във РУ на МВР могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС, в случаите на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга.
             •Попълненото заявление се представя на длъжностното лице.
             •Към заявлението се прилагат следните документи:
                   o При издаване на първа лична карта – удостоверителен документ за раждане;
                   o При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта -  декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи;
                   o При промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по  постоянен адрес на заявителя;
                   o При промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната
                   o При промяна на постоянния адрес – удостоверителен документ от съответната общинска администрация;
                   o При съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;
                   o При промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи;
                   o При изтичане срока на валидност на личната карта и/или паспорта, при повреждане и в случаите описани по-горе – предходния документ;
                   o Документ за платена държавна такса.


             Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подадат заявление по образец за издаване на паспорт и/или лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България, което го препраща по служебен път чрез Министерството на външните работи до ДБДС -  МВР София.
                                                       
                • Българските граждани, притежаващи документи за самоличност, издадени от друга държава, са задължени в срок до 60 дни от придобиването им да уведомят писмено компетентните български органи.
               • Българските граждани, притежаващи и документи за самоличност, издадени от органите на друга държава, в отношенията си с българските държавни институции са задължени да удостоверяват самоличността си с български документи за самоличност.

Чл. 29. (1) Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.
(2) Лицата, възстановили или придобили българско гражданство, са длъжни да поискат издаването на лична карта в срока по ал. 1 след получаване на удостоверение за това.
(3) Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в срока по ал. 1 да поискат издаването на лична карта.