МВР

ОД Ловеч

 

 


Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението. Детето се явява с родителите или упълномощеното лица в съответната паспортна служба, където длъжностното лице съгласно чл. 22 ал.4 от ПИБЛД и чл. 17 ал. 4 от ЗБЛД го заснема с цифрово устройство.
Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, навършили 14 години, но не навършили 18 години, се подава лично, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.
При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, не навършило 18 години;
2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
3. препис -извлечение от акт за смърт на един от родителите.
При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, не навършило 18 години, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.
Персонализираните паспорти на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено лице след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, посочено от родител, настойник или попечител в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.
Необходими документи за издаване и подмяна на паспорт на лица до 18г.
•Удостоверителен документ за раждане за лица под 18 години. Когато детето е родено в чужбина, документа трябва да е присъствен  от съответната общинска администрация по постоянен адрес в РБългария и да е присвоено ЕГН на детето;
•Предишни паспорти, ако има такива;
•Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ;