МВР

ОД Ловеч

 

Група "Миграция" - ОДМВР Ловеч
     
 Работно време  за граждани 
от 8.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
тел. (068) 668 304
тел. (068) 668 232

Началник група "Миграция"
тел. (068) 668 579
Приемни дни:
Понеделник: 14.00ч. - 16.00ч.
Четвъртък: 10.00ч. - 12.00ч.

e-mail: [email protected]

                             [email protected]

адрес: гр.Ловеч, ул."Стефан Караджа" №2

 

Група "Миграция” е структурно звено към ОД МВР – Ловеч и извършва следната дейност : 
• Издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване на чужденци в Република България; 
• Приема молби за  издаване на разрешения за постоянно  пребиваване на чужденци в Република България; 
• Организира приемането и разглежда заявленията за издаване на карти на продължително и постоянно пребиваващи чужденци в РБ; 
• Анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България; 
• Издава удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България; 
• Разглежда подадени декларации за изгубени национални документи на продължително и постоянно пребиваващи чужденци и граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България; 
• Провежда интервюта във връзка с миграционните процедури – издаване, отказ, отнемане на пребиваване и визи; 
• Осъществява административното обслужване на гражданите на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства; 
• Осъществява заверка на покани-декларации за издаване на визи за краткосрочно пребиваване; 
• Установява административни нарушения по ЗЧРБ и съставя административни актове; 
• Осъществява съгласувателни процедури с дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България; 
• Разглежда и изготвя отговори на сигнали, предложения   от граждани и ведомства.

                        

       
Нормативна уредба:  
Закон за чужденците в Република България

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Закон за влизането, пребиваването и напускането на РБългария на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства

Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

Инструкция 8121з-1276 от 11.10.2018 год. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на РБългария на граждани на ЕС, които не са български граждани и членовете на техните семейства