МВР

ОД Ловеч

 

 


За хората с увреждания, които нямат възможност да посетят паспортните служби за подаване на заявления за издаване на български личен документ, се предоставя възможност да бъдат посетени по домовете и обслужени от мобилна група, след подадена от техни близки молба за посещение.
 
Молбите се подават в ОДМВР Ловеч или РУ на МВР по постоянен адрес.
Необходими документи: валидно решение на ТЕЛК, ако има издадено такова; такса по Т4 – МВР; УР при първа ЛК; УПА.

•При подаване на заявлението родителите, настойниците, попечителите или упълномощените лица
                  представят валидни документи за самоличност.