МВР

ОД Ловеч

 

       Съгласно разпоредбата на чл. 29 ал.1 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/, всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.
Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.
В случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението:
       1. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени за отглеждане вспециализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализиранатаинституция, в която детето е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението;
       2. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство, се подава лично и в присъствието на приемния родител, който полага подпис в заявлението;
       3. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в семейство на роднини или близки, се подава лично и в присъствието на близък или роднина, при когото е настанен непълнолетният, който полага подпис в заявлението.
Личната карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното
лице в заявлението при подаването му.
       Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;

                                         Необходими документи при подаване на заявлението:
        •Удостоверителен документ за раждане - при издаване на първа лична карта;
        • Първа лична карта на лица от 14 до 16 години – безплатна . За всяка следваща лична карта, поименен
    документ за платена държавна  такса, размерът на която е  определен в Тарифа № 4 - МВР .  
        •Удостоверение за постоянен адрес