МВР

ОД Ловеч

 

Историческа справка

Историческа справка за създаването и развитието на министерството на вътрешните работи на Република България
Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция /16.04.1879 г./
С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.

Окръжно Управление на МВР-Ловеч е създадено през м.февруари 1959 год., след като в България е приет Закон за ново териториално-административно делене.
- През 1965 год. МВР с Указ на Държавния съвет е разделено на 2 ведомства: МВР и Комитет за Държавна Сигурност /КДС/. Отдел ДС преминава на подчинение на Окръжно Управление на МВР-Плевен, а Окръжно Управление на МВР-Ловеч запазва структурата си по Народна милиция.
- 1969 година МВР се обединява с КДС в едно министерство, под наименование Министерство на вътрешните работи и държавната сигурност.
- До 1969 год. Окръжно Управление на МВР-Ловеч се е помещавало на място, където сега е разположена  сградата на Универсален магазин-Ловеч/Сити Център Ловеч.
- През септември 1969 година е открита новопостроената сграда на Окръжно Управление на МВР-Ловеч /в момента РУ-Ловеч/.
- До 1969год. са съществували 4 Районни управления: Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит. В същата година са сформирани и районни управления в градовете Угърчин и Ябланица.
- В този си вид Окръжно Управление на МВР-Ловеч съществува до края на 1987 година, когато въз основа на новото териториално-административно делене са създадени областите.
- Областните управления на МВР съществуват до края на 1990 година, след което са закрити и са сформирани 28 РДВР.
-  От 2006 година е в сила новата структура на МВР.