МВР

ОД Ловеч

 
S lice kum horata

  Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Ловеч

Центърът за административно обслужване на гражданите по отношение на регистрацията на ППС, отчет на водачи и административно-наказателна дейност се намира в гр.Ловеч, на ул. „Хан Кубрат“ №2.
 
До сградата ползвана от служителите на сектор "Пътна полиция" е разположена спирка „Елпром“, до която се пътува с автобус № 3 на градския транспорт.  

Натоварените часове на посещение са от 08.30ч. до 12.00ч.

Телефони за контакт:
068 668 351 – Регистрация на пътни превозни средства                                
068 668 362 – Административно-наказателна дейност
068 668 371 – Отчет на водачи
068 668 364 - Отчет на водачи
e-mail адрес:  [email protected]r.bg  

  •  Работното време за обслужване на граждани е всеки делничен ден от 08.30ч. до 17.30ч.

  • В сектор „Пътна полиция“, административните услуги и наложените глоби с наказателни постановления, глоби с фиш и електронен фиш могат да бъдат заплатени чрез ПОС терминал


Заповед 295з-2448/15.12.2020год. за определяне на ред за ползване на регистрационен номер в ОДМВР-Ловеч за регистриране, отчет, спиране и пускане от и в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на МПС.

Заповед 295з-1364/14.07.2021 год. относно изменение и допълнение на Заповед 295з-2448/15.12.2021 год. за определяне на ред за ползване на регистрационен номер в ОД МВР-Ловеч

 

          Услугите се предоставят след заплащане на дължимите такси, регламентирани в Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси.

          Дейностите по регистрация на МПС са извършват по реда на Наредба № I-45 от 24 март 2000 год. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркетата теглени от тях, издадена на основание чл. 140, ал.2 от Закона за движението по пътищата. Заявлението за регистрация се изготвя по служебен път, след установяване самоличността на собственикът (или упълномощения представител) и представяне на необходимите документи, в зависимост от вида на услугата. След изготвяне на заявлението гражданите се насочват за заплащане на дължимите такси и идентификация на МПС (при необходимост).

           Отчета на водачите на МПС се извършва по реда на Наредба № I - 157 за условията и реда за издаване на СУМПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, като се изпълняват разпоредбите на Закона за българските лични документи ЗБЛД и Правилника за издаване на българските лични документи ПИБЛД. Заплащането на дължимите такси може да се извърши и на ПОС-терминал. Обикновената услуга по издаване на СУМПС се извършва в срок 30 дни, а бърза – 10 дни. Размера на дължимата такса се определя от възрастта на заявителя и вида на услугата. При поискване от водача, при условие, че отговаря на изискванията на Наредба N I-157 се издава контролен талон „Водач на МПС без наказания“. 
           

            Административно-наказателната дейност се осъществява при спазване разпоредбите на Административно процесуалния кодекс АПК и Закона за административните нарушения и наказания ЗАНН. В сектор „Пътна полиция“ се връчват наказателни постановления и се съхраняват свидетелствата за управление на МПС, издадени в сектора. На водачите, лишени от право да управляват МПС с административен или съдебен акт СУМПС се връща след изпълнение на условията по чл.24 от Наредба N I-157, в зависимост от основанието за отнемането му. Следи се за изпълнението на разпоредбите на чл.159, ал.2 и чл. 190, ал.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).


230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство

454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство

858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства

1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство

1776 Монтаж на регистрационни табели 

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри

2677 Промяна в регистрацията на МПС

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственикът

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство


Administrative service ENG