МВР

ОД Ловеч

 

Новини

Информация от сектор "Български документи за самоличност", касаеща гражданите с изтичащи лични документи

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г., обявени с указ № 130 от 10.05.2021 г. на президента на Република България, с оглед недопускане на напрежение при административното обслужване на граждани при издаване на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 г., сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Ловеч информира:

- Заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт в сектор БДС при ОД МВР-Ловеч и в звената в Троян, Тетевен и Луковит по техен избор и предпочитание и в рамките на работното време от 08.30ч. до 17.30ч.
Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

- Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на лични документи – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки.

- Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност.

- Граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

- Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20.00 (двадесет) до 150.00 (сто и петдесет) лева.

 

 

 

11 юни 2021

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
26.07.2021 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 98 20
РУ - Луковит 22 7
РУ - Тетевен 19 2
РУ - Троян 23 8

 

14 сеп 2020

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец август 2021 година

 

На територията на община Ловеч

 • 05.08.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Владиня
 • 05.08.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Дренов
 • 05.08.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Дойренци
 • 05.08.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с. Йоглав

 

На територията на община Троян:

 • 12.08.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Бели Осъм
 • 12.08.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Чифлик
 • 12.08.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Балканец
 • 12.08.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Горно Трапе

 

На територията на община Угърчин и община Луковит:

 • 19.08.2021г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Каленик
 • 19.08.2021г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Катунец
 • 19.08.2021г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Дерманци
 • 19.08.2021г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с.Торос

 

На територията на община Ябланица и община Тетевен:

 • 26.08.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Орешене
 • 26.08.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Добревци
 • 26.08.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Гложене
 • 26.08.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Голям извор

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

21 юли 2021

Изборният ден започна в спокойна обстановка

 

Изборният ден на територията на област Ловеч започна в 7 часа, секционните помещения са предадени на съответните избирателни комисии. Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите.
Напомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
ОДМВР-Ловеч е предприела всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.
Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/90 112 98, както и на имейл [email protected]
В днешния ден служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Ловеч и звената в Троян, Тетевен и Луковит ще работят от 8.30 до 19.00 часа и ще издават удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права. От 05 юли до момента са издадени 62 удостоверения.

 

11 юли 2021

Над 2000 растения канабис откриха полицаи от РУ Троян в нарколаборатория в града

Това е осмата разкрита нарколаборатория на територията на областта за последните 11 месеца

 

Разкриването на нарколабораторията е в резултат на добрата професионална работа на служителите от ОД МВР-Ловеч и на взаимодействието им с Окръжна прокуратура, заяви на брифинг днес Валентин Вълков административен ръководител на ОП-Ловеч. На брифинга присъства и старши комисар Станислав Великов директор на ОД МВР-Ловеч, който съобщи ,че реализацията е благодарение на активната работа на служителите от РУ Троян и ОД МВР-Ловеч.

На 09 юли след проведена полицейска операция от служители на ОДМВР-Ловеч и РУ Троян, в бивши заводски помещения в индустриалната зона на Троян, са установени три помещения, в които се отглежда марихуана. Помещенията са модерно оборудвани, с всички необходими високотехнологични съоръжения на производството на наркотика. Две от тях са използвани за производство на марихуаната, а в трето продукцията се е изсушавала и се е подготвяла за експедиция и реализация на пазара. Открити са над   2000 насаждения.
Задържани за срок до 24 часа  в РУ Троян са трима мъже, двама от които са от гр.Луковит  и един от гр.Червен бряг.
В хода на процесуално-следствените действия са намерени и препарати необходими за отглеждането на растенията, както и сушилня, с остатъци от изсушена листна маса. Открити в домовете обитавани от задържаните лица са над 20 000 евро и около 20 000 лева, както и техника за заглушаване на мобилни устройства, заяви Валентин Вълков.

По случая е образувано досъдебно производство за производство на наркотични вещества, което се наблюдава от Окръжна прокуратура-Ловеч.

09 юли 2021

Областна дирекция на МВР-Ловеч е предприела мерки за осигуряване на обществения ред при провеждането на предсрочните парламентарни избори на 11 юли

Продължават превантивните и оперативни мероприятия, за предотвратяване и разкриване на престъпления против политическите права на гражданите и осигуряване законосъобразността на вота.

Създадена е организация за обезпечаване на обществения ред и сигурността в изборния ден.
Около 400 полицаи и пожарникари ще участват пряко в охраната на секционните избирателни комисии (СИК) и районната избирателна комисия (РИК). Служителите на МВР ще поемат охраната на секциите в 18 часа на 10 юли, тя ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ловеч, РУ-Троян, РУ-Тетевен и РУ-Луковит ще оказват съдействие на гражданите без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас и ще работят и на 10 юли (събота) от 08.30 до 17.30 часа.
На 11 юли (неделя) паспортните служби ще работят от 08.30 до 19.30 часа, а гражданите ще могат да подават искания за издаване на удостоверения до 19.00 часа. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 11 юли 2021 г.

На денонощната телефонна линия 02/90 112 98, както и на e-mail[email protected], гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

 

09 юли 2021

68 служители от ОДМВР и РД ПБЗН-Ловеч са наградени по повод професионалния празник на МВР

На 05 юли се навършват 142 години от създаването на вътрешното ведомство. Денят е определен и за професионален празник на служителите от всички структури на МВР.

С писмена похвала за проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение служебните задължения  в ОД МВР-Ловеч са наградени 48 служители:

 • От директор ОД МВР Ловеч са наградени 23 служители
 • От зам.директор ОД МВР-Ловеч – 15 служители
 • От началник отдел „Охранителна полиция“ – 6 служители
 • От началник отдел „Разследване“ – 4 служители

В РД ПБЗН-Ловеч отличените за празника служители са 20:

С „Почетен знак на МВР  ІІІ степен“ от Министъра на вътрешните работи е отличен старши инспектор ДОБРОМИР ДИМИТРОВ – началник на група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч при Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР

С писмена похвала за висок професионализъм и постигнати резултати са наградени общо 19 служители:

 • от името на министър Бойко Рашков е награден 1 служител
 • от главен комисар Николай Николов директор на ГДПБЗН – 8 служители
 • от зам.директор ГДПБЗН – 2 служители
 • от комисар Владимир Кацарски директор на РДПБЗН-Ловеч – 8 служители

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов. Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.

05 юли 2021