МВР

ОД Варна

 

ЗА ОД НА МВР ВАРНА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО