МВР

ОД Варна

 

Актуална информация относно конкурси за работа в структури на Министерството на вътрешните работи


ОБЯВА/16.10.2018 г.

ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение за длъжността „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“  в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД на МВР-Варна – 2 (две) щатни бройки – длъжност по чл.68, ал.1, т.1 от КТ / за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години /.

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Да са пълнолетни;  
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.; 
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
- трудов стаж и професионален опит – не се изисква;
- да притежава компютърна грамотност - умения за работа с файлове, с офис пакет MS Office и текстообработващи програми.

ІІ. Длъжностни права и задължения:

Кандидатът се запознава с длъжностната характеристика за съответната длъжност от служител на “Човешки ресурси”.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Анкетна карта (по образец);
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование; при издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация );
3. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
4. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
6. Декларация за българско гражданство(по образец);
7. Други документи

ІV. РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на длъжността е от 08.10.2018г. до 19.10.2018г. в приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа от служител на сектор “Човешки ресурси” - тел. 052/65 22 15, 052/65 22 23 .


Протокол от класиране

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБЯВА/01.08.2018 г.

ОД на МВР - Варна приема документи на  кандидати по конкурс  за лица, работещи по трудово правоотношение за длъжности, както следва:
- „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР-Варна – 2 (две) щатни бройки; 
- „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“  при ОД на МВР-Варна – 1 (една) щатна бройка – длъжност по чл.68,ал.1,т.3 от КТ - за заместване на служител, който отсъства от работа; 
- „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ в Участък –Долни чифлик към Четвърто РУ-Варна при ОД на МВР-Варна – 1 (една) щатна бройка – длъжност по чл.68,ал.1,т.3 от КТ - за заместване на служител, който отсъства от работа; 

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:
1. Общи изисквания:
- Да са пълнолетни;  
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.; 
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

2. Специфични изисквания:
- минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
- трудов стаж и професионален опит – не се изисква;
- да притежава компютърна грамотност - умения за работа с файлове, с офис пакет MS Office и текстообработващи програми.

Длъжностни права и задължения:
Кандидатът се запознава с длъжностните характеристики за съответните длъжности   от служител на “Човешки ресурси” .

Необходими документи за участие:
1. Лична карта /копие/;
2. Анкетна карта (по образец);
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
7. Декларация за българско гражданство(по образец);
8. Други документи

Ред и срокове за подаване на документи за участие: 
Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на вакантните длъжности е до 10.08.2018г. в приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/  всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа от служител на  сектор “Човешки ресурси” 052/65 22 15 и 052/65 22 23.

Протокол от класиране

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/01.08.2018 г.

ОД на МВР - Варна приема документи на  кандидати по конкурс за лица, работещи по трудово правоотношение за длъжността „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ( РУ - Девня) в сектор "Български документи за самоличност"  при ОД на МВР-Варна – 1 (една) щатна бройка – длъжност по чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на служител, който ще отсъства от работа. 

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:
1. Общи изисквания:
- Да са пълнолетни;  
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.; 
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

2. Специфични изисквания:
- минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
- трудов стаж и професионален опит – не се изисква;
- да притежава компютърна грамотност - умения за работа с файлове, с офис пакет MS Office и текстообработващи програми.

Длъжностни права и задължения:
Кандидатът се запознава с длъжностната характеристика за съответната длъжност от служител на “Човешки ресурси” .

Необходими документи за участие:
1. Лична карта /копие/;
2. Анкетна карта (по образец);
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
7. Декларация за българско гражданство(по образец);
8. Други документи

Ред и срокове за подаване на документи за участие:
Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на длъжността е от 01.08.2018г. до 10.08.2018г. в РУ-Девня или приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа от служител на сектор “Човешки ресурси” - тел. 052/65 22 15и 052/65 22 23.

Протокол от класиване

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/05.06.2018 г.


ОД на МВР - Варна приема документи на  кандидати по конкурс 
за назначаване на държавна служба в ОД на МВР- Варна на длъжности „РАЗУЗНАВАЧ – VІ - ІV“ степен, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“/Сектор “Противодействие  на общата престъпност и на престъпления с висока обществена  опасност“ - разузнавач VІ - ІV - 2 (две) вакантни длъжности;
2. Първо районно управление – Варна/Сектор „Криминална полиция“ - разузнавач VІ - V - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Второ районно управление – Варна/Сектор „Криминална полиция“ - разузнавач VІ - V - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Отдел „Криминална полиция“/Сектор “Икономическа полиция“ - разузнавач VІ - ІV - 2 (две) вакантни длъжности;

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.  Да имат само българско гражданство;
2.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
4. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители);
5. Да притежават завършено висше образование с минимална образователна квалификационна степен “бакалавър“ – съгл.чл.42, ал.1, т.1, буква“б“ от Закона за висшето образование.
6. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в Специализираната методика за изследване на физическата годност. 
7. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в Специализираната методика за психологично изследване на кандидатите 
8. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. 
9. Да имат или получат разрешение за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ до ниво на сигурност „Строго секретно“ за длъжностите по т.І.1 и до ниво „Секретно“ за длъжностите по т.І.2 и І.3.от МЗ 8121К-6610/31.05.2018г. и до ниво „Строго секретно“ за длъжностите по МЗ8121К-6615/31.05.2018г.

Място за получаване и подаване на документи:
В помещението до приемната, намираща се в административната сграда  на ОД на МВР- Варна (гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2)

Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден от 06.06.2018 г. до 19.06.2018 г. /включително/
10:00 часа до 12:00 часа.

График за медицинско освидетелстване:
Медицинската комисия ще заседава в сградата на медицинска служба при ОД на МВР – Варна, адрес: гр. Варна, ул. Парижка комуна №30 /до Първо РУ – Варна/ , тел.652065 на дати, както следва:
-  07.06.2018г.  ( четвъртък)   от   13:00 часа;
-  14.06.2018г.  ( четвъртък)   от   13:00 часа;
- 21.06.2018г. (четвъртък)  от 13:00 часа – само за кандидати подали документи от 15.06 до 19.06.2018г. и неявили се на горепосочените дати.

За информация по конкурса: тел. 052/65 22 16; 052/65 22 23 - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна. 

В интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/15.03.2018 г.


ОД на МВР - Варна приема документи на  кандидати по конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка в ОД на МВР-Варна, както следва:

1. Четвърто районно управление - Варна
Участък - Белослав и Аврен
- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности.

2. Районно управление - Девня
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности.

3. Районно управление - Провадия
Участък - Дългопол
- полицай - старши полицай - 4 (четири) вакантни длъжности.

Място за получаване и подаване на документи:
В приемна стая №104, намираща се в сградата на ОД на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, от страната на ул.”Одесос”)

Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден от 16.03.2018г. до 04.04.2018г. /включително/, 
от 09:30 часа до 12:00 часа.

График за медицинско освидетелстване:
Медицинската комисия ще заседава в сградата на медицинска служба при ОД на МВР – Варна - адрес: гр. Варна, ул. Парижка комуна №30 /до Първо РУ – Варна/ , тел.652065 на дати, както следва:
- 22.03.2018г. (четвъртък)  от   13,00 часа;
- 29.03.2018г. (четвъртък)  от   13,00 часа;
- 05.04.2018г. (четвъртък)   от  13,00 часа – само за кандидати подали документи на 02, 03 и 04.04.2018г. и неявили се на горепосочените дати.

За информация по конкурса: тел. 052/652 223; 052/652 216 - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна 
В интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/15.03.2018 г.


ОД на МВР - Варна приема документи на  кандидати по конкурс за държавна служба в МВР  на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка в ОД на МВР-Варна, както следва:

1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
- младши автоконтрольор ІІ - І степен - 11 (единадесет) вакантни длъжности.

2. Районно управление - Девня
Участък - Вълчи дол
- младши автоконтрольор ІІ - І степен - 2 (две) вакантни длъжности.

3. Районно управление - Провадия
Група „Охранителна полиция“
- младши автоконтрольор ІІ - І степен - 3 (три) вакантни длъжности.

4. Районно управление - Аксаково
Група „Охранителна полиция“
- младши автоконтрольор ІІ - І степен - 4 (четири) вакантни длъжности.

Място за получаване и подаване на документи:

Приемна стая №104, намираща се в сградата на ОД на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, от страната на ул.”Одесос”)

Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден от 16.03.2018г. до 04.04.2018г. /включително/, 
от 09:30 часа до 12:00

График за медицинско освидетелстване:
Медицинската комисия ще заседава в сградата на медицинска служба при ОД на МВР – Варна - адрес: гр. Варна, ул. Парижка комуна №30 /до Първо РУ – Варна/ , тел.652065 на дати, както следва:
- 22.03.2018г. (четвъртък)  от   13,00 часа;
- 29.03.2018г. (четвъртък)  от   13,00 часа;
- 05.04.2018г. (четвъртък)   от  13,00 часа – само за кандидати подали документи на 02, 03 и 04.04.2018г. и неявили се на горепосочените дати.

За информация по конкурса: тел. 052/652 223; 052/652 216 - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна 
В интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБЯВА/27.02.2018 г.


ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати по конкурс, обявен с МЗ  № 8121К-560/30.01.2018г., за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, в 
Първо РУ на МВР, Второ РУ на МВР, Трето РУ на МВР  и Пето РУ на МВР - 20 вакантни места.


І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:

1.  Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3.  Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
4. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР и бивши служители на МВР);
5.  Да имат завършено средно образование;
6. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в Специализираната методика за изследване на физическата годност 
7.  Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в Специализираната методика за психологично изследване на кандидатите 
8. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. 

II. Място за получаване и подаване на документи:
Приемна стая №104, намираща се в сградата на ОД на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, от страната на ул.”Одесос”)


III. Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден между 09:30 до 12:00 часа, считано от 28.02.2018 г. до 14.03.2018г. /включително/.


За информация по конкурса: тел. 052/652 215; 052/652 216 - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна. 
В интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОБЯВА/13.02.2018 г.

ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати за работа за длъжността „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ /по заплащането на труда/, работещ по трудово правоотношение в сектор „Финансово осигуряване“ към отдел „Административен“ при ОД на МВР-Варна –  1 (една) щатна бройка.


І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:


Общи изисквания:
- Да са пълнолетни;  
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.; 
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

Специфични изисквания:
- минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
- трудов стаж и професионален опит – не се изисква;
- да притежава компютърна грамотност - умения за работа с файлове, с офис пакет MS Office и текстообработващи програми.


ІІ. Длъжностни права и задължения:
Кандидатът се запознава с типова длъжностна характеристика рег. № 4576- 6831/11.10.2016г.  от служител на “Човешки ресурси” .


ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
1. Лична карта /копие/;
2. Анкетна карта (по образец);
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
7. Декларация за българско гражданство(по образец);
8. Други документи


ІV. Ред и срокове за кандидатстване:
Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на вакантните длъжности е от 12.02.2018 г. до 23.02.2018 г. в приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа от служител на  сектор “Човешки ресурси” - тел. 5 22 09 , 5 22 16 / 052/65 22 09, 052/65 22 16 /.


ЗАПОВЕД за извършване на проверка на компютърните умения и провеждане на беседа с кандидатите за длъжността „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ /по заплащането на труда/, работещ по трудово правоотношение в сектор „Финансово осигуряване“ към отдел „Административен“ при ОД на МВР-Варна

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/16.01.2018 г.


ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати по конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: Отдел „Охранителна полиция“, Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“, Група „Общинска полиция“ - „ полицай - старши полицай“ – 20 (двадесет) вакантни длъжности.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.  Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3.  Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
4. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР и бивши служители на МВР);
5.  Да имат завършено средно образование;
6. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в Специализираната методика за изследване на физическата годност 
7.  Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в Специализираната методика за психологично изследване на кандидатите 
8. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. 


Място за получаване и подаване на документи:
Приемна стая №104, намираща се в сградата на ОД на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, от страната на ул.”Одесос”)


Срок за подаване на документи за участие в конкурса:

Всеки работен ден от 17.01.2018г. до 26.01.2018г. /включително/
От 09:30 часа до 12:00 часа.


За информация по конкурса: тел. 052/65-22-23; 052/65-22-16 - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна, както и в интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/