МВР

ОД Варна

 


ОБЯВА/13.07.2020 г.

Областна дирекция на МВР - Варна приема документи на кандидати за лица, работещи по трудово правоотношение за длъжности, както следва:

-  „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ по ДЩ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР-Варна – 3 (три) щатни бройки – длъжности по чл.68, ал.1, т.1 от КТ за срок до 14.11.2020г.;
-  „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ по ДЩ на сектор “Български документи за самоличност“ при ОД на МВР-Варна – 6 (шест) щатни бройки – длъжности по чл.68, ал.1, т.1 от КТ за срок до 14.11.2020г.;

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:
   Общи изисквания:

- Да са пълнолетни; 
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.;
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

  Специфични изисквания:
- завършено образование – средно ;
- трудов стаж и професионален опит – не се изисква;
- да притежава компютърна грамотност - умения за работа с файлове, с офис пакет MS Office и текстообработващи програми.

ІІ. Длъжностни права и задължения:
Кандидатът се запознава с длъжностните характеристики за съответните длъжности   от служител на “Човешки ресурси” .

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
1. Лична карта /за справка /;
2. Анкетна карта /по образец/;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Декларация за българско гражданство (по образец);
5.  Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
6. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер
7. Декларация по чл.6, ал.1, б.“а“ от Регламент /ЕС/ 2016/679 за събиране, обработка и съхраняване на лични данни;

ІV. Ред и срокове за кандидатстване:
Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на вакантните длъжности е от 13.07.2020 г. до 22.07.2020 г. в сградата на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/  всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа от служител на  сектор “Човешки ресурси” - тел. 5 22 16 , 5 22 15 / 65 22 16, 65 22 15 /.

ПРОТОКОЛ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------