МВР

ОД Варна

 

Актуална информация относно конкурси за работа в структури на Министерството на вътрешните работи


ОБЯВА/24.04.2017 г.

ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати за работа по трудово правоотношение за длъжността „ЧИСТАЧ” в Участък – Владиславово към Трето РУ-Варна при ОД на МВР - Варна –  1 (една)  вакантна длъжност

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжноста:

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.
- Да са пълнолетни;  
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.; 
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави и да не страдат от психични заболявания.
 
2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.
 минимална образователно-квалификационна степен – не се изисква;
 трудов стаж и професионален опит – не се изисква.


ІІ. Длъжностни права и задължения:
Кандидатът се запознава със типова длъжностна характеристика рег. № 5785р- 16197/16.09.2015г., утвърдена със заповед рег. № 5785з-2328/01.10.2015 г. на директора на Дирекция  "Управление на собствеността и социални дейности" и необходимите документи за кандидатстване.


ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

1. Лична карта /копие/;
2. Анкетна карта (по образец);
3. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
4. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
6. Декларация за българско гражданство(по образец);


ІV. Ред и срокове за кандидатстване:

Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на вакантната длъжност е от 01.08.2017г. до 04.08.2017г. в приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/  всеки работен ден от 10,00 часа до 12,00 часа от служител на  сектор “Човешки ресурси” - тел. 052/ 65 22 15 или 052/ 65 22 16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/24.04.2017 г.

ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати за работа по трудово правоотношение за длъжността „СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” /видеонаблюдение/ в група „Видеонаблюдение“ на сектор „Охрана на обекти и видеонаблюдение“ към отдел „Охранителна полиция“при ОД на МВР-Варна–  4(четири)  вакантни длъжности.

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Да са пълнолетни; 
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.;
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
- трудов стаж и професионален опит – не се изисква.


ІІ. Длъжностни права и задължения:

Кандидатът се запознава със специфична  длъжностна характеристика рег. №365р- 29713/18.07.2016г., утвърдена със заповед рег. № 365з-2769/05.08.2016г., от служител на “Човешки ресурси” .


ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

1. Лична карта /копие/;
2. Анкетна карта (по образец);
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
7. Декларация за българско гражданство(по образец);
8. Други документи


ІV. Ред и срокове за кандидатстване:

Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на вакантните длъжности е от 24.04.2017г. до 05.05.2017г. в приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/ всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа от служител на сектор “Човешки ресурси”. Телефони за контакт: 052/652 223, 052/652 216, 052/652 215.


Протокол за класиране на кандидатите

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА

ОД на МВР - Варна обявява прием на документи на кандидати по конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Второ районно управление - Варна
сектор „Охранителна полиция“
група „Охрана на обществения ред“
полицай - старши полицай - 4 (четири) вакантни длъжности;

2. Районно управление - Девня
група „Охранителна полиция“
полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;

3. Районно управление - Провадия
3.1. група „Охранителна полиция“
полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;
3.2. Участък - Дългопол
полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности.


Място за получаване и подаване на документи:

Приемна стая №104, намираща се в сградата на ОД на МВР- Варна (гр. Варна, ул. "Цар Калоян" №2, от страната на ул. "Одесос")


Срок за подаване на документи за участие в конкурса:

От 17.03.2017 г. до 31.03.2017г. /включително/
От 09:30 часа до 12:00 часа, всеки работен ден


График за медицинско освидетелстване:

Медицинската комисия ще заседава в сградата на медицинска служба при ОД на МВР – Варна - адрес: гр. Варна, ул. "Парижка комуна" №30 /до Първо РУ – Варна/ , тел. 052/652065 на дати, както следва:

23.03.2017 г.   от   13:00 часа;
30.03.2017 г.   от   13:00 часа;
06.04.2017 г.   от   13:00 часа – само за кандидатите подали документи на 30.03. и на 31.03.2017 г., ако не са се явили на една от горепосочените дати!

За информация относно конкурса: 052/65-22-23; 052/65-22-09 или 052/65-22-14; сектор “Човешки ресурси” ОД на МВР- Варна


Подробности за развитието на конкурса можете да получите ТУК.