МВР

ОД Варна

 

Актуална информация относно конкурси за работа в структури на Министерството на вътрешните работи


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/13.02.2018 г.

ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати за работа за длъжността „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ /по заплащането на труда/, работещ по трудово правоотношение в сектор „Финансово осигуряване“ към отдел „Административен“ при ОД на МВР-Варна –  1 (една) щатна бройка.


І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:


Общи изисквания:
- Да са пълнолетни;  
- Да имат  българско гражданство;
- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитация.; 
- Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
- Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.

Специфични изисквания:
- минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
- трудов стаж и професионален опит – не се изисква;
- да притежава компютърна грамотност - умения за работа с файлове, с офис пакет MS Office и текстообработващи програми.


ІІ. Длъжностни права и задължения:
Кандидатът се запознава с типова длъжностна характеристика рег. № 4576- 6831/11.10.2016г.  от служител на “Човешки ресурси” .


ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
1. Лична карта /копие/;
2. Анкетна карта (по образец);
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
7. Декларация за българско гражданство(по образец);
8. Други документи


ІV. Ред и срокове за кандидатстване:
Срокът за подаване на заявления и документи на кандидати за назначаване на вакантните длъжности е от 12.02.2018 г. до 23.02.2018 г. в приемната на ОД на МВР – Варна /ул.”Цар Калоян” № 2/, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа от служител на  сектор “Човешки ресурси” - тел. 5 22 09 , 5 22 16 / 052/65 22 09, 052/65 22 16 /.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/16.01.2018 г.


ОД на МВР - Варна приема документи на кандидати по конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ – СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: Отдел „Охранителна полиция“, Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“, Група „Общинска полиция“ - „ полицай - старши полицай“ – 20 (двадесет) вакантни длъжности.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.  Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3.  Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
4. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР и бивши служители на МВР);
5.  Да имат завършено средно образование;
6. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в Специализираната методика за изследване на физическата годност 
7.  Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в Специализираната методика за психологично изследване на кандидатите 
8. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. 


Място за получаване и подаване на документи:
Приемна стая №104, намираща се в сградата на ОД на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, от страната на ул.”Одесос”)


Срок за подаване на документи за участие в конкурса:

Всеки работен ден от 17.01.2018г. до 26.01.2018г. /включително/
От 09:30 часа до 12:00 часа.


За информация по конкурса: тел. 052/65-22-23; 052/65-22-16 - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна, както и в интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/