МВР

ОД Варна

 


Предоставяне на административни услуги се извършва в центровете за административно обслужване (ЦАО) на:

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна
Адрес: 9009, гр. Варна, бул. "Сливница" 159
Телефон: 052 553 738, 052 553 704
е-mail: [email protected]
Работно време: 8:30 - 17:30 часа

Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Варна
9009, гр. Варна, бул. „Сливница”   №159
телефон: 052 553 722
e-mail: [email protected] 
Работно време: 8:30 - 17:30 часа

Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Варна
9003, гр. Варна, бул. „Първи май”   № 46
телефон: 052 370 958
e-mail: [email protected]

Трета районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Варна
9154, гр. Аксаково, Летище - Варна
телефон: 052 652 760
e-mail: [email protected]
Документи за административни услуги се приемат в ЦАО на РДПБЗН – Варна с работно време от 08:30 до 17:30 часа.

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Девня
9160, гр. Девня, кв. „Повеляново”, Промишлена зона - юг
телефон: 0519 92323
e-mail: [email protected]

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Провадия
9200, гр. Провадия, ул. „Патриарх Евтимий” № 1
телефон: 0518 43155
e-mail: [email protected]

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Долни чифлик
9120, гр. Долни чифлик, ул. „Армейска” № 19
телефон: 05142 2352
e-mail: [email protected]

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Вълчи дол
9250, гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски” № 44
телефон: 05131 2242
e-mail: [email protected]

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Дългопол
9250, гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 4
телефон: 0517 22180
e-mail: [email protected]

> Харта на клиента
> Приложение към Харта на клиента

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в МВР, утвърдени със Заповед № 8121з-760/23.07.2020 г.

Вътрешни правила за административното обслужване в РДПБЗН - Варна


> Списък с видовете административни услуги, предоставяни от РДПБЗН - Варна/РСПБЗН:

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност 
987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правила и норми за пожарна безопасност
988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация
1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 
1773.
Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН - бланка
2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт
3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Administrative services

Анкетна Карта - 2020 г.

> Банкова сметка на РДПБЗН – Варна: 
За плащане на таксата по Раздел VІ, чл. 31 на Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси на сметката на РДПБЗН – Варна:

Банка ДСК
IBAN  BG26STSA93003106881201
BIC  STSABGSF
 

В РДПБЗН – Варна и Първа РСПБЗН – Варна има ПОС терминално устройство за картово плащане на таксите по Тарифа № 4.

Правила и ред за достъп до обществена информация

> Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН - Варна през 2019 г.
> Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН - Варна през 2020 г.