МВР

ОД Варна

 


Предоставяне на административни услуги

За да бъде издаден необходимият документ, заинтересованото лице подава искане по образец.
За извършената услуга се заплаща такса по Раздел VІ чл. 31 на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (обн. в ДВ, бр. 27 от 1998 г.) или минимална такса в размер на 20 лв. за всяко искане (образец от 1 до 4) (съгл. чл. 31, ал.7 - по сметката на РДПБЗН – Варна), като вносната бележка се прилага към депозираното ИСКАНЕ. 
Сметка на РДПБЗН – Варна: 
                                               СЖ “Експресбанк” 
                                               IBAN: BG89TTBB94003115068812
                                               BIC: TTBBBG22

В РДПБЗН – Варна има ПОС-терминал за плащане на таксите по Тарифа № 4.
За издаване на удостоверения за възникнали произшествия се заплаща държавна такса 2,50 лв. (съгласно чл. 31д, т. 1 на Тарифа № 4).

Всички копия на прилаганите документи да се подават заверени с подпис  за вярност.

  • Образци на документи:
      1. Искане за издаване на сертификат за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност

      2. Искане за издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите 

      3. Искане за издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт

      4. Искане за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

      5. Искане за издаване на удостоверение за възникнало произшествие и други

      6. Искане за издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН 

      7. Искане за издаване на разрешение за търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

       8. Уведомление за промяна на условията за издадено разрешение за търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност