МВР

ОД Варна

 

Новини

Седма поредна титла за варненските пожарникари от Републиканското първенство по волейбол за служители на МВР

В периода от 28 юли до 30 юли  в град Смолян се проведе Републиканското първенство по волейбол за служители на МВР.
За седма поредна година варненските пожарникари, служители на РДПБЗН – Варна, под ръководството на главен инспектор Стоян Стоянов - началник на сектор ПСД в регионалната дирекция, завоюваха републиканската титла. Високата чест и гордост за пожарната донесоха състезателите в следния състав:
1.  мл. експ. Христо Атанасов Христов – началник на ДС в група ПСД на Трета РСПБЗН – Варна – капитан на отбора;
2.  мл. инсп. Стоян Павлов Господинов - пожарникар в сектор „ПБС Летище – Варна“;
3.  мл. инсп. Калоян Павлов Канев – старши пожарникар в РСПБЗН  Провадия;
4.  мл. инсп. Стоян Георгиев Йорданов – водач на специален автомобил, той и пожарникар в сектор „ПБС Летище – Варна“;
5.  мл. инсп. Драгомир Димчев Трайков – водач на специален автомобил, той и пожарникар в РСПБЗН  Долни Чифлик;
6.  мл. инсп. Милен Ивайлов Стоянов – водач на специален автомобил, той и пожарникар в РСПБЗН – Вълчи дол;
7.  мл. инсп. Йосиф Тодоров Стойков – ст. пожарникар в РСПБЗН - Провадия;
8.  мл. инсп. Димитър Георгиев Димитров - пожарникар в Трета РСПБЗН;
9.  мл. експ. Димитър Димов Иванов - КЕ в сектор „ПБС Летище – Варна“;
10. мл. експ. Павел Петков Топалски – ст. пожарникар в Първа РСПБЗН.


 

31 юли 2020

Какво да правим, когато ни настигне буря?

Съветите на РДПБЗН - Варна

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО НИ НАСТИГНЕ БУРЯ?
- Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него.
- Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си.
- Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат гръмотевиците. Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.
- Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.
- Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега.
- Когато се намирате в къща или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци.
- По време на пътуване с кола приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат.
- Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото в резултат на ел. напрежение.
- За защита от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.
-  При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.

 

26 юни 2020

Започва активният туристически сезон

Започва активният туристически сезон, свързан с придвижване на  хора към курортни комплекси, хотели и почивни станции.
В тази връзка  служители от службите за пожарна безопасност във Варненска област предприемат тематични проверки на хотели, заведенията за развлечение и хранене, почивни станции и др. Проверява се организацията за пожарна безопасност и готовността на персонала за действие при възникнали произшествия, създадените условия за успешна евакуация на пребиваващите в обектите, пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, изправността на пожарогасителните, пожароизвестителните, вентилационните и електрическите инсталации. При констатиране на несъответствия с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност в обектите, ще се предприемат съответните превантивни и административно-наказателни действия.
Служителите на дежурните смени провеждат занятия на обекти в курортните комплекси, с цел тяхното оперативно изучаване и проверка на заложените в плановете за пожарогасене, тактически решения.
Собствениците, ръководителите и работещите в курортните комплекси трябва да са запознати и да спазват изискванията на Наредба № 8121з–647 от 01 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
.  

 

11 юни 2020

Пожарната безопасност на земеделските земи

Със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Варна е обявено началото на пожароопасен сезон в земеделски земи в област Варна.
Правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.
Изискванията на Наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
Част от тях са:
- Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;

- Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

- В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници;

- При започване на жътвата се предвижда противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м за отделяне на площите, засети с житни култури, от:
1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;
2. автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;
3. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.
4. стълбове, мачтови трафопостове и др. на въздушните електропроводи;

- Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

 

11 юни 2020

Пожароопасен сезон 2020 година

Предстоящите летни месеци предполагат повишаване на дневните температури. Предвид създадените предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари сред природата, областния управител на Варна г-н Стоян Пасев със заповед обяви за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 1 април 2020 г до 31 октомври  2020 г.
При организиране на борбата с горските пожари, ежегодно участие вземат Регионалната дирекция и Районните служби за „Пожарна безопасност и защита на населението”, структурите на Регионалната дирекция по горите, общините, както и  част от собствениците и ползвателите на горски територии и лицата, извършващи дейности в тях. Всички регионални дирекции по горите продължават изпълнението на годишните си оперативни планове за опазване на горите и актуализират програмите си за действие при гасене на пожари.
От началото на пролетно-летния сезон във Варненска област  се отчита увеличение както в броя на пожарите с нанесени материални щети, така и на запалванията в сухи треви и отпадъци. Увеличаването на пожарите в сухи треви е характерно за сезона, при настъпващо засушаване и затопляне и освен с голям разход на ресурси за пожарните служби са свързани и с реална опасност да прераснат в горски пожари или да обхванат масиви с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесат значителни икономически и екологични щети.
Статистиката показва, че основната причина за възникването на пожарите през летния период е човешка небрежност. Едва в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, в останалите 99 %  - причина за огнените бедствия е човешка дейност - небрежност или умишлени действия.
В тази връзка от противопожарните служби припомнят, че чл. 137, ал. 3 от Закона за горите изрично забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии, като и санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2000 лв.
За намаляване броя на възникналите произшествия вследствие човешка дейност и опазване живота и здравето на хората чрез формиране на безопасно поведение стартира информационно-разяснителната кампания сред населението за опазване на горите и имуществото на гражданите „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК”.
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна ви предоставя информация от информационния сайт на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР – pojarna.com

 
http://pojarna.com/bg/sections/pravila_za_bezopasnost/sred_prirodata/

http://pojarna.com/bg/sections/kampanii/informacionna_dejnost/spri_gorskite_po_zh_ari/

 

12 май 2020

Двадесет и шестима пожарникари бяха наградени днес за своя професионализъм при справяне с тежкия инцидент във варненския квартал „Владислав Варненчик” преди месец

Почетен знак на МВР беше връчен на Петър Дамянов – първият ръководител на мястото на пожара

Месец след възникването на тежкия инцидент в блок 302 на варненския квартал „Владислав Варненчик”, при който бяха спасени 18 души, служителите на РДПБЗН – Варна, отзовали се на сигнала и изпълнили своите служебни ангажименти с професионализъм, жертвоготовност и чувство за дълг, бяха наградени от ръководството на МВР.
На церемония по награждаването на пожарникари и спасители присъстваха заместник-кметът на Община Варна г-н Пейчо Пейчев и кметът на район „Владислав Варненчик“ г-н Николай Костадинов, които изразиха своята благодарност за проявения отличен професионализъм и отговорност. С гордост старши комисар Красимир Шотаров – директор дирекция „Оперативни дейности“ при ГДПБЗН отчете героизма и готовността на всички участвали в гасенето на пожара на 13 януари и достойно защитили благородната професия – пожарникар.
Почетен знак III - степен за конкретен съществен принос по време на пожара на 13 януари, проявена инициативност и висок професионализъм при изпълнението на служебни задачи с изключително значение в опазването на живота и здравето на гражданите бе награден инспектор Петър Дамянов – инспектор в група „Оперативен център” на сектор  „Пожарогасителна и спасителна дейност” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна.
За проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнението на служебните си задължения, за бързите и навременни действия, с което е локализиран пожара в заварените граници и са евакуирани застрашените граждани, за добрата координация между екипите, както и за своевременната комуникация между всички институции, участвали в ликвидирането на произшествието, тържествено бяха наградени следните служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна:
От Министъра на вътрешните работи – с „Писмена похвала“
1. младши експерт Живко Иванов Янчев – началник на дежурна смяна в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
2. младши експерт Живко Желев Атанасов – началник на дежурна смяна в сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
3. младши експерт Диян Атанасов Любчев – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
От Главния секрета на МВР – с „Писмена похвала“
1. младши експерт Станислав Стефанов Димитров – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна
2. младши инспектор Илиян Енчев Шишманов – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна
3. младши инспектор Драгомир Росенов Игнатов – пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
4. младши инспектор Сурен Крикор Хугасян – пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
5. младши инспектор Михаил Стефанов Милев - пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
6. младши инспектор Евгени Тодоров Георгиев – водач на специален автомобил ІІ степен, той и пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
7. младши инспектор Антон Неделчев Златев – старши спасител (водач на самоходна техника) в сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
8. младши инспектор Пламен Недков Георгиев – старши спасител в сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
9. младши инспектор Румен Костадинов Костадинов – спасител в сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
10. младши инспектор Георги Ангелов Стойчев – спасител (шофьор на автобус) в сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
11. младши инспектор Ивайло Николаев Иванов – спасител в сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
12. младши инспектор Митко Иванов Гроздев – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
От Директора на ГДПБЗН – МВР  – с  “Писмена похвала”:
1. главен инспектор Стоян Петков Стоянов – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна
2. старши инспектор Ивайло Маринов Билчев – началник на група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
3. инспектор Георги Стоянов Георгиев – инспектор V степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
4. инспектор Ивайло Валентинов Методиев – инспектор ІV степен в сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
5. инспектор Дарин Илиянов Дончев – инспектор VІ степен в сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
6. младши инспектор Гълъбин Йорданов Куюмджиев – водач на специаленавтомобил І степен, той и пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
7. младши инспектор Димитър Николов Салтиров – водач на специален автомобил І степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
8. младши инспектор Недко Веселинов Петров - водач на специален автомобил І степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Трета районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
9. младши инспектор Пламен Драганов Йорданов - водач на специален автомобил ІІ степен, той и пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
10. младши инспектор Светлозар Атанасов Стойчев - водач на специален автомобил І степен, той и пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна.

 


 

13 фев 2020