МВР

ОД Варна

 
GetImage


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Настоящите Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция на МВР- Варна /ОДМВР/ уреждат въпроси, свързани с предоставяните административни услуги от ОД на МВР- Варна и регулират взаимодействието между структурите и звената в тях при осъществяване на административното обслужване.
         (2) Правилата имат за цел да повишат качеството на административното обслужване и да улеснят потребителите на административни услуги при получаване на информация относно извършваните услуги.
         (3) Правилата се прилагат, доколкото в закон или подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.
Чл.2.(1) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административно-процесуалния кодекс, както и при гарантиране на:
1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
3. любезно и отзивчиво отношение;
4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
5. надеждна обратна връзка;
6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
7. качество на предоставяните услуги;
8. възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков или електронен път, с платежна карта или в брой;
                (2) Служителите, осъществяващи дейности по административното обслужване, спазват задължителни, общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване.
Чл.3. Административните услуги, предоставяни от Областна дирекция на МВР- Варна са публикувани в раздел „Административни услуги“ на интернет страницата на ОД МВР- Варна: www.mvr.bg/varna
Чл.4. При осъществяване на дейността по административно обслужване структурите на ОД МВР- Варна осигуряват задължителната информация по чл.16 от Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление №246 на Министерския съвет от 2006г. /обнародвано в ДВ бр.78 от 2006г., последно изм. и доп. ДВ бр.61 от 2017г./ 

Раздел II
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
Чл.5. Административното обслужване в ОД на МВР- Варна включва дейности по предоставяне на административни услуги на граждани, свързани с:
  5.1.- издаване на документи за самоличност- лични карти и паспорти по Закона за българските лични документи;
  5.2.- издаване на СУМПС /свидетелства за управление на МПС/, отчет на водачите им и регистрация на ППС /пътни превозни средства/ по Закона за движение по пътищата; 
  5.3.- предоставяне право за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденец по Закона за чужденците в Република България; удостоверяване пребиваването /продължително и постоянно/ на граждани на Европейския съюз /ЕС/ и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България гражданите на ЕС и членовете на техните семейства; издаване на документи за пребиваване по Закона за българските лични документи;
  5.4.- издаване на разрешения по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/;
    5.1.1. В сградата на областна дирекция на МВР- Варна /сектор БДС/ се приемат заявления за:
- издаване на лични карти и паспорти, за които е заплатена такса за бърза или експресна услуга;
- издаване на документи за самоличност на лица с предоставена особена закрила /лица със статут на бежанец и с хуманитарен статут по Закона за убежището и бежанците/;
- издаване на удостоверителни документи за факти и събития, свързани с издаването на документи за самоличност и тяхното ползване;
- издаване на служебни бележки за издаден личен документ на починало лице, с цел издаване на смъртен акт.
    5.1.2. В Първо, Второ, Трето, Четвърто РУ, районните управления в Девня, Провадия, Аксаково и в участък на МВР  Долни Чифлик служителите от сектор „БДС“ приемат заявления за:
- издаване на лични карти и паспорти, за които е заплатена такса за обикновена услуга.
    5.1.3. В сектор „БДС“ се снемат биометрични данни на лица, подали заявления в ТД „Морска администрация“ за издаване на моряшки паспорти.
    5.2.1. В сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Варна се приемат заявления за:
      - издаване на СУМПС - бърза или обикновена услуга, при: първоначално придобиване правоспособност за управление на МПС от определена категория; придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория; възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки; подмяна на стар образец свидетелство за управление с нов; подмяна поради изтичане срока на валидност; подмяна поради промяна в данните на водача; издаване на дубликат; подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление; подмяна при възстановяване на правоспособност поради отказ от категории.
      - издаване на международно свидетелство за управление на МПС;
      - възстановяване на контролни точки;
      - издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление на МПС;
      - право на ползване на табели с регистрационен номер по избор;
      - регистрация и промяна в регистрацията на ППС;
      - издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер;
      - спиране от движение на пътно превозно средство по желание на собственика;
      - пускане в движение на временно спряно от движение пътно превозно средство;
      - възстановяване регистрацията на ППС с прекратена регистрация;
      - прекратяване на регистрацията на ППС по желание на собственика;
      - възстановяване на идентификационен номер и поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация и чийто оригинален (автентичен) идентификационен номер не е установен;
      - издаване на удостоверителни документи с данни за пътни превозни средства или с данни на водач на моторно превозно средство;
      - изготвяне на писмени становища съгласно Закона за движението по пътищата по проекти, свързани с организирането на движението по пътищата;
      - съгласуване движението на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство и/или товар;
    5.2.2. В Първо, Второ, Трето, Четвърто РУ, районните управления в Девня, Провадия, Аксаково и в участък „Полиция“ Долни Чифлик се приемат заявления само за подмяна на СУМПС с изтекъл срок на валидност /обикновена услуга/.
    5.3.1. В сградата на ОД МВР- Варна служителите от сектор „Миграция“ : 
      - приемат заявления за  предоставяне право за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България;
     -приемат заявления за събиране на семейства;
     -  приемат заявления за издаване на  удостоверения за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства;
     - приемат заявления за издаване на български лични документи на чужденци и граждани на ЕС съгласно Закона за българските лични документи;
     - издават удостоверения за обявен адрес, разрешен срок за пребиваване, наличието на чуждо гражданство, пътувания през границите на Република България, документи за пребиваване и български лични документи;
      - извършват заверка на покани-декларации за частни и бизнес посещения на чужденци в Република България, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим;
      - извършват адресна регистрация на чужденци, на които е предоставен подслон от физически и юридически лица.
    5.4.1. В районните управления  на МВР при ОД на МВР- Варна служителите по КОС приемат заявления за:
      - издаване на разрешения на ФЛ и ЮЛ за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
      - издаване на разрешения за придобиване, съхранение, употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от ФЛ и ЮЛ, регистрирани като търговци и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата;
      - издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България;
      - издаване на разрешения на ФЛ и ЮЛ, регистрирани като търговци, за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях. 
  5.6. За извършваните административни услуги се заплаща такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
  5.7.Предложения, сигнали и жалби по предоставяне на  административните  услуги се адресират до директора  на ОД МВР- Варна.
Чл.6. Структурни звена в ОД на МВР- Варна, осъществяващи дейности по административно обслужване:
      - сектор „Български документи за самоличност“;
      - сектор „Пътна полиция“;
      - сектор „Миграция“;
- районни управления на МВР
Чл.7. Служителите осъществяват дейности по административно обслужване, с оглед функционалната им компетентност, като:
  1. Отговарят на запитвания и предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
  2. Разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протеста, сигнала или предложението, съгласно установения в нормативните документи ред;
  3. Проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга;
  4. Приемат и регистрират заявления по Закона за достъп до обществена информация и заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения, подадени по надлежния ред от физически и/или юридически лица;
  5. Насочват по компетентност подадените заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения;
  6. Предоставят информация за хода на работата по преписката;
  7. Осъществяват връзка с други структури по повод осъществяване на административното обслужване;
  8. Предоставят исканите документи по установения ред.
Чл.8 (1) Искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения се приемат от служители на структурните звена по чл.6 в служебните помещения, определени за административно обслужване.
(2) Постъпилите искания/заявления за извършване на административни услуги, жалби, предложения, сигнали и протести се регистрират в административната информационна система за документооборота /АИД/, независимо от начина на тяхното подаване.
(3) В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебните помещения има потребители, тяхното обслужване продължава след приключване на обявеното работно време, но не повече от два астрономически часа.
(4) При възникнала необходимост/невъзможност за обслужване на гражданите в рамките на установеното работно време, в структурните звена, ангажирани с административното обслужване на граждани, се въвежда плаващо работно време до отпадане на основанието за въвеждането му.
Чл.9. (1) Искания/заявления, жалби, протести, предложения и сигнали, отправени устно, се отразяват в двустранно подписан протокол /Приложение №1/, който се попълва от служителя на структурното звено по чл.6.
(2) Протоколът по ал.1 се регистрира и става неразделна част от преписката.
Чл.10. Предоставянето на документи, създадени в резултат на извършена административна услуга, се извършва от служител на структурното звено по чл.6 чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или при желание на заявителя- лично в служебните помещения, определени за административно обслужване, освен ако в случаите, когато в нормативен акт не е определено друго.
Чл.11. Организацията на работата с предложения и сигнали се извършва в съответствие с Административно-процесуалния кодекс и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.
Чл.12. предоставянето на достъп до обществена информация се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.
Чл.13. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.
Чл.14.(1) Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронен път, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган- до 14 дни.
(2)  Сроковете по ал.1 не се прилагат, когато има други нормативно определени срокове.

Раздел III
КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.15. (1) Контрол по изпълнението на дейността за административното обслужване се осъществява от директора на ОД МВР- Варна.
(2) Контролът обхваща проверка за точното спазване на определените срокове, качеството на предоставените услуги, както и спазването на задълженията по чл.7.

Раздел IV
МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
Чл.16. За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията на ОД МВР- Варна и потребителите се осъществява измерване на удовлетвореността чрез кутии за мнения и препоръки, благодарствени писма, интернет и анализ на предложенията и сигналите.
Чл.17. (1) Данните по чл.16 се използват при изготвянето на периодични анализи за съществуващото състояние на административното обслужване и за наличието на проблеми, като се предлагат решения за тяхното отстраняване.
(2) Анализите по ал.1 се изготвят от началника на отдел Административен“ и периодично се огласяват на интернет страницата на ОД МВР- Варна, на информационните табла или по друг подходящ начин.

Заключителни разпоредби
§1. Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в ОД на МВР- Варна се издават на основание т.3.2 от заповед на министъра на вътрешните работи рег.№8121з-367/05.04.2018г.
§2.   За неуредените в настоящите Вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на съответния закон или подзаконов нормативен акт, ако не е предвидено друго.