МВР

ОД Варна

 

Достъп до обществена информация

Съгласно Закона за достъп до обществена информация, достъп до информация, създадена и съхранявана в ОД на МВР Варна може да получите чрез подаване на заявление по образец, в което трябва да посочите:
-три имена на заявителя или наименование и седалище на заявителя, ако е юридическо лице;
-адрес и телефон за връзка;
-описание на исканата информация; 
-предпочитана форма за предоставяне на информацията /устна справка, хартиен носител, оптичен носител и др./
Образец на заявление: Заявление
Подаване на заявление за достъп до обществена информация:
Заявление за достъп до обществена информация може да подадете по следния начин:
-чрез писмо на адрес- гр.Варна, ул.“Цар Калоян“ №2;
-по ел. поща на имейл адреса на ОД МВР [email protected]
-лично в сградата на ОД МВР Варна или в сградата на съответното Районно управление.
Отговор по заявленията за достъп до обществена информация
В 14 дневен срок от регистриране на заявлението, се изготвя решение, с което се уведомява лицето  дали ще бъде разрешен съответния достъп до обществена информация или ще бъде отказан такъв. Решението може да бъде връчено лично срещу подпис,  по поща с обратна разписка или по електронен път.
Срокът за изготвяне на решението може да бъде удължен до 10 дни, когато исканата информация е в голям обем илидо 14 дни, когато информацията се отнася до трето лице.
Заплащане на такси и предоставяне на информацията:
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472 на МФ/обнародвана в държавен вестни  бр. 98 от 2011 год./, като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.
Поисканата информация се предоставя само след представяне на платежен документ.
Формите за предоставяне на обществена информация са следните:
-преглед на информацията- оригинал или копие или чрез публичен обществен регистър;
-копия на материален носител;
-копия предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
-устна справка;

Вътрешни правила за организацията на работа в Министерството на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР – Варна за 2017 г. и форматите, в които е достъпна

Определени със заповед на министъра на финансите нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя и начини на заплащане

Отчет ЗДОИ 2020
Отчет ЗДОИ 2019
Отчет ЗДОИ 2018
Отчет ЗДОИ 2017