МВР

ОД Варна

 

Такси и банкова сметка

________________________________________________

Сметка на ОДМВР-Варна в SG Експресбанк - клон Варна

BG53 STSA 9300 3115 0687 76    

________________________________________________

 

Такси съгласно Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси:

 

1. Такси за чужденци:

 

• Такса при подаване на заявление за продължително / постоянно пребиваване - 10 лв.

 

Забележка: Не се заплаща такса при подаване на заявление за продължително пребиваване на основание: чл.24 ал.1 т.5, чл.24 ал.1 т.13, чл.24 ал.1 т.18, чл.24б, чл.24в, чл.24е ал.1, чл.24и, чл.33г ал.4, чл.33к, чл.33к ал.3, чл.33л, чл.33р ал.1 / ЗЧРБ

 

• Такса при издаване на удостоверителен документ - 30 лв.

 

 

Такса при разрешение на продължително пребиваване:

Продължително пребиваване на основание:

чл.24, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.6,

т.7, т.8, т.9, т.10, т.14, т.15,

т.16, т.17, т.19, т.20, чл.24а,

чл.24к, чл.33а

от ЗЧРБ

Продължително пребиваване на основание:

чл.24,ал.1,т.5 чл.24,ал.1,т.13

чл.24,ал.1,т.18 чл.24е,ал.1

чл.33г,ал.4 чл.33к,ал.3

чл.33р,ал.1

от ЗЧРБ

Продължително пребиваване на основание:

чл.24в

от ЗЧРБ

Продължително пребиваване на основание:

чл.24б, 24и, 33к, 33л

от ЗЧРБ

до 6 месеца - 200 лв.

до 1 година - 500 лв.

до 1 година - 150 лв.

до 1 година - 100 лв.

до 1 година - 110 лв.

 

Забележка - Чужденец от български произход:

такса за продължително пребиваване до 6 месеца: 10 лв.

такса за продължително пребиваване до 12 месеца: 25 лв.

   

 

Такса при разрешение на срок на краткосрочно пребиваване:  равностойността на 30 евро в български левове, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането

 

 

Такса при разрешение на дългосрочно пребиваване110 лв.

 

 

Такса при разрешение на постоянно пребиваване:

Постоянно пребиваване чужденец

чужденец - член на семейство на български гражданин

( чл.25 ал.1 т.11 от ЗЧРБ )

чужденец от български произход
такса:

1000 лв.

150 лв.

50 лв.

 

 

Такса за издаване на български лични документи на чужденци:

 

Разрешение за пребиваване

Обикновена услуга

Бърза услуга (10 раб. дни)

Експресна услуга (до 3 раб. дни)

На продължително пребиваващ чужденец

45 лв.

90 лв.

225 лв.

На постоянно/дългосрочно пребиваващ чужденец

45 лв.

90 лв.

-

Удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство

50 лв.

-

-

Разрешение за пребиваване на член на семейството на български гражданин, навършил 70 години

без такса

-

-

 

 

 

2. Такси за български лични документи на граждани на ЕС, членове на техните семейства и членовете на семейство на гражданин на ЕС, които не са граждани на ЕС:

Вид документ

Обикновена услуга

( 30 дни )

Бърза услуга

(до 3 работни дни)

Удостоверение за продължително / постоянно пребиваване на граждани на ЕС

7 лв.

---

Удостоверение за картов носител

18 лв.

36 лв.

Разрешение за продължително / постоянно пребиваване на член семейство на гражданин на ЕС и членовете на семейство на ЕС, които не са граждани на ЕС

18 лв.

36 лв.

Разрешение за продължително / постоянно пребиваване на член семейство на гражданин на ЕС - бенефициент

18 лв.

36 лв.

Член семейство на гражданин на ЕС, упражнил правото си на свободно придвижване

18 лв.

36 лв.

• Освободени от такси при издаване на първи документ - лица до 16-годишна възраст и лица навършили 70-годишна възраст

• Издаване на удостоверителен документ ( на хартиен носител ) - 7 лв

 

3. Такси при подаване на Покана-декларация:

 

• Такса при подаване на Покана-декларация от физическо лице - 10 лв

 

• Такса при подаване на Покана-декларация от юридическо лице - 20 лв