МВР

ОД Варна

 

Организиране на търг с явно наддаване за продажба на употребявана транспортна техника, предоставена за управление на ОДМВР Варна.   заповед и протокол 

Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ един квадратен метър от помещение за монтиране на КИОСК устройство, находящо се на първи етаж от административната сграда на Oбластна дирекция на МВР - Варна. 10.12.2020г. Заповед и документация
Заповед - определяне на участник, спечелил търг