МВР

ОД Варна

 

История

27.07.1878 г.

Град Варна получава своята независимост от турското робство. В този период всички сгради са паянтово строителство, облицовани с дъски. Тесните улички и малките дворчета, както и липсата на достатъчно вода благоприятствали за разпространение на огъня.


19.12.1878 г.

На заседание на Общинския съвет, по предложение на тогавашния кмет г-н Велико Христов е взето решение да се закупят две ръчни помпи (тулумби) и принадлежности към тях. Варненският общински съвет  назначава  4-ма човека, с което се поставя началото на организираното пожарно дело във Варна.


 

01.08.1888 г.

По времето на кметуването на Кръстю Мирски, градският архитект Сава Димитриев подготвя проект за пожарна кула с часовник (сега до Филиала на Драматичния театър), от където дежурните пожарникари наблюдавали за избухването на пожари. Условието било кулата-наблюдателница да е с височина 24 метра и да е изградена цялата от камък. Поставят се  два телефона - единият в общинското здание, а другият в кулата  на пожарната команда.


14.09.1905 г.

В гр. София се провежда Първи конгрес (събор) на пожарникарите, на който присъстват 17 командири от цялата страна, в това число и пожарният командир Дончо Кантарджиев от гр. Варна. Обсъждат се  много важни въпроси  за бъдещото  изграждане на противопожарните служби в страната. На тази дата българските пожарникари честват своя професионален празник и днес.


1926 и 1928 г.

За Варненската пожарна команда са закупени първите два противопожарни автомобила ”Фиат”. Пожарните автомобили са открит тип, в които пожарникарите се возят отстрани, закачени с колани.


 

1923-1944 г.

Изключително плодотворен период благодарение на легендарния софийски пожарен командир Юрий Захарчук – наричан още преживе “Рицар на огнеборската чест”. Варненската пожарна се състои от 27 души личен състав с командир Йордан Бояджиев. Изцяло се подменят конните впрягове с автомобили.


15.03.1946 г.

ДВ, бр. 64/1946 г. и последвалите изменения в ДВ, бр. 85/1947 г., ДВ, бр. 235/1950 г. – приет е Закон за противопожарната защита от 26-то Обикновено народно събрание - преломен момент в историята на пожарната охрана. С него за първи път в България се създава държавна противопожарна организация в системата на МВР и НЗ.


 

1965 – 1985 г.

Бурно промишлено и жилищно строителство.  Проектират се и се изграждат нови жилищни комплекси, Девненския химически транспортен комплекс, важни културни и обществени сгради, туристически комплекси Приемат се устройствени планове за изграждане на населени места.


2005 г.

Издига се авторитетът на пожарникарската професия сред обществеността в град Варна в резултат на дългогодишен и последователен период на съграждане и утвърждаване на институцията. Кметът на гр. Варна – г-н Кирил Йорданов връчва ключовете на комисар Сашко Грудев на 4 броя противопожарни автомобили, 1 линейка и 1 бр. противопожарна стълба, дарени от кметството на гр. Хамбург, Германия и Шотландска благотворителна компания от Порт Глазгоу.


2007 – 2008 г.

Присъединяване на България към Европейския съюз. Положителни структурни промени в системата на МВР, в резултат на което службата се обособява като самостоятелна дирекция – Областна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”-Варна, обновяват се сградите, автомобилният парк. Засилен държавен противопожарен контрол в новото строителство, обектите в експлоатация и целенасочена превантивна дейност. Община Варна закупува втора автомеханична противопожарна стълба. Община Долни чифлик доставя дарение от 2 бр. противопожарни автомобили. След близо 20 години бе доставен първият нов противопожарен автомобил „Рено” и 5 бр. леки автомобили.


1 януари 2011 г.

Промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.  Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се преименува на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като поема функциите на закритата Главна дирекция „Гражданска защита“.

Историята на Гражданска защита започва от  18 юли 1936 г., когато българският цар Борис ІІІ издава Указ №310 с който утвърждава Наредбата-закон за противовъздушната и химическа защита на населението в Царството. Въз основа на него са разработени правилници и инструкции за защита на цивилното население, материалните и културните ценности в Царството, като са разпоредени задълженията на въоръжените сили, и на държавните служби.

През 1942 г. е сформирано Управление „Противовъздушна и химическа защита“. През периода 1946 — 1989 г. задачите и организацията на Гражданска отбрана са насочени основно към подготовка за защитата на населението от оръжия за масово унищожение в случай на военен конфликт. От 70-те години започва подготовка и оборудване на организацията за мероприятия по защита на населението при бедствия и аварии. 

През 1946 г. управлението за противовъздушна и химическа защита се преименува на „Противовъздушна и противохимическа отбрана“, съкратено ПВХО.

През 1950 г. подготовката на населението за ПВХО и мероприятията по организирането на противовъздушната, и химическата защита са възложени на Министерството на вътрешните работи.

През 1951 г. е създадено Централно управление на Местната противовъздушна отбрана. Подготовката на населението и усилията на организацията насочени основно за осигуряване на защита от оръжия за масово унищожение.

С Указ №252 от 1962 г. Централното управление на Местната противовъздушна отбрана е преименувано на Гражданска отбрана. Службата е подчинена директно на Министерския съвет. Създадена е система от общодържавни отбранителни мероприятия.

През 1971 г. Гражданска отбрана е приведена в непосредствено подчинение на Министъра на отбраната. В допълнение към военновременните отбранителни дейности, на Гражданска отбрана са възложени задачи по предотвратяване и ограничаване на последствията от природни бедствия и крупни производствени аварии.

С Указ №265 на Държавния съвет от 1978 г. въз основа на структурите на Гражданскса отбрана е изградена система за устойчивост на отраслите и обектите на народното стопанство и защита на населението по време на военни конфликти, бедствия, и аварии.


2013 г.

Приключи “Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационнен ареал и агломерационните ареали на 6 най- големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора”.  Доставиха се пожарни автомобили лек и среден тип за гасене с вода и пяна, като само за гр. Варна са 7 бр. С реализирането му се допринесе за ограничаване разрастването и бързото ликвидиране на пожарите в града.


2014 - 2015 г.

С финансови средства от Европейския съюз по спечелени проекти изцяло се подмени техниката на РДПБЗН – Варна за извършване на пожарогасителна и спасителна дейност.
Повишиха се възможностите на дирекцията за реакция при бедствени ситуации.
Промени се щатната структура на РДПБЗН – Варна, като се обособи сектор „Специализирани оперативни дейности“ (СОД). На сектора се достави нова техника и се възложиха отговорности за реакция при бедствена ситуация на територията на областите Варна, Добрич и Шумен.

Най-тежките произшествия в периода, ликвидирани от РДПБЗН – Варна във взаимодействие с местната и централна власт и др. съставни части на Единната спасителна система, бяха:

- ликвидиране на разлив на трихлоретан от пробити от корозия резервоари на територията на „Полимери“, гр. Девня;

- наводнението в кв. Аспарухово на 19.06.2014 г. и община Бяла;

- наводнението в общините  Дългопол, Провадия и Аврен, месец февруари 2015 г.;

- срутването при ремонтни дейности на хотел „Мимоза“ в КК „Слънчев ден“;

- активирано свлачище на алея „Първа“ в гр. Варна.