МВР

ОД Ловеч

 

Административно звено

Достъп до обществена информация

     Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОД МВР-Ловеч, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация  е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
     • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
     • адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
     • описание на исканата информация или документи;
     • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

     - в деловодството на ОД МВР-Ловеч, гише прием на граждани или в деловодството на съответното РУ "Полиция" в областта.
     - по електронна поща на адрес:  [email protected]


     - чрез писмо на адрес: гр. Ловеч, ПК 229, ул.”Стефан Караджа” №2 /ОД МВР-Ловеч/

                                        гр. Ловеч, бул. „България“ № 7          /РУ Ловеч/
                                        гр. Троян, ул. „Захари Стоянов“ № 4   /РУ Троян/
                                        гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ № 2   /РУ Тетевен/
                                        гр. Луковит, ул. „Момчилец“ № 16     /РУ Луковит/
                                        гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 13       /РУ Угърчин/
                                        гр. Ябланица, ул. „Радост“ № 1         /РУ Ябланица/

 

Заплащане на информацията

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472 на МФ/обн. ДВ бр.98/2011год., като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.

Банкова сметка на ОД МВР – Ловеч:
IBAN: BG64 UNCR 9660 3185 2667 10
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - ЛОВЕЧ
 
Отговор на заявленията за достъп до информация

     След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните  отдели в зависимост от характера на исканата информация.
     Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).
     За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

 

 

Заявление за достъп до информация