МВР

ОД Ловеч

 

Областна Дирекция на МВР Ловеч

Обща структура

 

Областна дирекция на МВР-Ловеч е териториална структура на МВР за оперативно-издирвателна и охранителна дейност и дейност по разследване.

Отдел “Криминална полиция”
Отделът включва секторите “Противодействие на криминалната престъпност", “Противодействие на икономическата престъпност" , “Научно-техническа лаборатория” и група “Оперативен анализ и полицейска статистика”. Тези звена пряко осъществяват дейности по предотвратяване, документиране, разкриване и участие в разследване на престъпления.
 

 

Отдел “Охранителна полиция”
Специализирана охранителна и контролна структура за опазване на обществения ред, превенция и противодействие на престъпността.
Включва:
- сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция", който извършва:
•охрана на обществения ред, борба с престъпността, конвойна дейност, контрол над общоопасните средства
•профилактична дейност по отстраняване причините и условията за извършване на престъпления и нарушения на обществения ред
•издава разрешения и контролира осъществяването на частна охранителна дейност
•извършва проверки за установяване самоличността на лица, задържа, предупреждава, извършва личен обиск и проверява личните вещи на лица
•сключва договори между МВР и заинтересованите лица за охрана на обекти
- сектор “Пътна полиция",  организира, участва, подпомага и контролира дейността на РУ в областта за осигуряване безопасността на движението по пътищата. Секторът осъществява дейността си в следните основни направления:
   •регистрация и отчет на ППС и собствениците им 
  
 •отчет на водачите на МПС и издаване на свидетелства за управление на МПС
  
 •административно наказателна дейност
   
•организация на движение и превантивна дейност 

 

Отдел “Досъдебно производство”
Специализирана структура, чиито служители осъществяват досъдебно разследване по наказателни дела и извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документирани и доказване виновност на извършителите.

 

Отдел "Административен"

Отдел „Административен“, осигурява изпълнението на основните дейности на дирекции от специализираната и обща администрация в МВР  на ниво ОДМВР - дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Планиране и управление на бюджета“, дирекция „Правно-нормативна дейност“, дирекция „Обществени поръчки“, дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция “Координация и административно обслужване“ .

Отдела работи в следните основни направления:

  • Извършване не материално-техническо осигуряване на ОДМВР и социално обслужване на служителите на МВР;
  • Организиране, координиране и контролиране не процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на ОДМВР, като второстепенен разпоредител с бюджет;
  • Съгласуване за законосъобразност наиндивидуални административни актове на ръководството на ОДМВР, изготвяне на становища и осъществяване не процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна е ОДМВР;
  • Подпомагане на ръководството на ОДМВР при формирането, провеждането и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси, организиране, координиране и контрол при подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;
  • Участие в координацията на дейности по реализиране на стратегии, програми, планове и други стратегически документи на ОДМВР, организиране спазването на сроковете за изпълнението на задачи, поставени от ръководството на МВР и осъществяване не деловодното обслужване на ОДМВР;
  • Планиране, организиране и провеждане отбранително- мобилизационната подготовка на състава от ОДМВР

 

“Оперативна дежурна част”
Осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на ловешка област.
Получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:
-за нарушения на обществения ред;
-за пътната обстановка и пътната аварийност;
-за природни бедствия, аварии и катастрофи;
за сериозни инциденти, застрашаващи обществия ред и сигурността на региона.
Инициира и координира взаимодействието с други национални и териториални служби.

 

Група “Миграция”
Специализирана структура за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.Сектор “Български документи за самоличност”
Специализирана структура за осъществяване на дейности, свързани с българските лични документи:
-издаване на български лични документи;
-контрол по използването им и тяхното съхранение;
-издаване на удостоверителни документи и справки, свързани с българските лични документи;
-налагане на принудителни административни мерки по ЗБЛД.
 

На територия са структурирани и шест  районни управления - в Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Ябланица и Угърчин.

 

Структурна схема на ОД МВР-Ловеч