МВР

ОД Търговище

 

През 2015 г. в областта е налице тенденция на намаляване броя на престъпленията, извършени от млади хора

 

През 2015 г. от разкритите в ОДМВР–Търговище 945 криминални престъпления 95 са извършени от непълнолетни, 41 - от малолетни, а 309 – от хора между 18 и 30 години. Относителният дял на детската престъпност спрямо общата криминална престъпност е 14.4 %, а процентът на установените като извършители на престъпления малолетни и непълнолетни  спрямо общия брой извършители е 15.5. Ако към тях бъдат добавени и хората във възрастовата група до 30 години, относителният им дял нараства на 39%. Установените като извършители на криминални престъпления са 921, от тях 93 са непълнолетни, 50 - малолетни,  и  276 –между 18 и 30 години – сочи още статистиката.

 

Най-голям дял от престъпленията, извършени от лица между 14 и 30 години, имат тези срещу собствеността. От общо разкритите 201 кражби по чл. 194 от Наказателния кодекс, 121 са извършени от хора до 30 г. Основният им мотив за това е набавяне на средства за препитание и забавления чрез кражби на вещи за бита /лаптопи, смартфони, бяла и черна техника/. Наблюдава се тенденция към увеличаване проявите на агресия от страна на млади хора. От установените и разкрити 16 умишлени телесни повреди през 2015 г., 11 са извършени от хора до 30 г. Над половината от регистрираните през 2015 г. случаи на унищожаване и повреждане на чуждо имущество са извършени от хора до 30-годишна възраст. От разкритите 61 такива престъпления, 37 са извършени от младежи до 30 години.

 

До положителни резултати са довели усилията на криминалистите от дирекцията по реализиране на един от основните приоритети в дейността й – противодействието на наркоразпространението, производството и държането на наркотични вещества. За отчетния период на територията на ОДМВР-Търговище са задържани 22 д. във връзка с извършване на този вид престъпление. Иззетите от полицейските служители наркотични вещества през 2015 г. многократно надвишават количеството им в сравнение с 2014 г, а общоизвестен факт е, че техни потребители са предимно младите хора.

 

От  133 случаи на управление на МПС след употреба на алкохол през 2015 г. в областта, 33-ма от водачите са на възраст до 30 години. При този вид престъпление рецидивът при извършителите от наблюдаваната категория е по-голям от 50%: 27 от установените повторно извършват същото деяние в срока на изтърпяване на наказанието. В 14 от регистрираните 24 случая на хулигански действия /много често – отново след употреба на алкохол или наркотични вещества/ извършителите също попадат в разглежданата категория. През 2015 г. се наблюдава тенденция на намаляване на престъпленията, извършени в областта от малолетни и непълнолетни лица спрямо 2014 г. -  от общо от установените 921 извършители на  криминални престъпления 143-ма са в споменатата категория.

 

В ОДМВР – Търговище се отделя сериозно внимание на превантивната работа с учениците за противодействие на насилието като форма на агресия в училищата или извън тях. Тя се осъществява чрез различни форми - часове на полицая в училищата, провеждани от полицейските инспектори и инспектори от Детска педагогическа стая; родителски срещи с участието на полицейски служители с представяне на мултимедийна презентация на тема ”Агресия и формите й на проявление в начална училищна възраст”; осъществяване  на тематични образователни кампании и информационни инициативи за превенция сред подрастващите – “Не” на тютюнопушенето и алкохола”, “Как да се предпазим от сексуално насилие и трафик на хора”, “Мисли, преди да седнеш за волана”, “Не” на домашното насилие”,“Какво е насилие и как се стига до него”,“Азбука на безопасността”. С цел намаляване проявите на агресия в училище и на улицата и подобряване средата за сигурност на децата в ОДМВР-Търговище целогодишно се планират и реализират различни превантивни инициативи съвместно с РИО, РЗИ, училищни настоятелства и НПО.

 

Усилията на полицейските служители са насочени към запознаване на децата с модели на безопасно поведение и утвърждаване на добри практики за това, като се акцентира върху актуални теми, към които те проявяват особен интерес. Стремежът е представянето им да се осъществява в съобразена с възрастта форма, а дългосрочната цел – осъществяване на ранна превенция и развиване на гражданска култура у подрастващите посредством възпитание в дух на отговорност, уважение към реда, законността и институциите. Сред предпочитаните от подрастващите теми са за нулевата толерантност към спортното хулиганство и голямата роля на спорта като мощно средство за налагане модел на толерантност, честна борба и партньорство, както и изграждането у тях на навици и умения за безопасно общуване в Интернет.  Добър пример е проведеното при голям интерес от страна на учениците през  октомври 2015 г. в Търговище двудневно обучение по програма “Киберскаут” на Главна дирекция “Национална полиция” с 25 деца от пети и шести клас – възпитаници на детските полицейски академии в Търговище, Попово, Омуртаг, Опака и Антоново. Не по-малко ценни от усвоените от децата знания и умения за безопасно поведение в Интернет-пространството бяха изградените по време на занятията истински приятелства, както и безусловната им готовност да предадат наученото на свои връстници в училищата си.