МВР

ОД Търговище

 

Новини

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище, ще работят на 10.07.2021 г. / събота/ от 8.30 ч. до 17.30 ч. и /неделя/ на 11.07.2021 г. от 8.30 ч. до 19.30 ч.

В ОД МВР-Търговище е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да имат възможност да упражнят правото си на глас за избор на Народно събрание на 11.07.2021 г.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“ на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

1.  В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

2.  При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

1. Гражданите желаещи издаване на удостоверение, следва лично да подадат искане в сектор „Български документ за самоличност“ и неговите звена  в РУ-Попово, РУ-Омуртаг при ОДМВР-Търговище,  в дните от 6 юли 2021 г. до 10 юли 2021 г. от 8.30 до 17.00 часа и в деня на изборния ден на 11 юли 2021 г. - от 8.30 до 19.00 часа.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за  Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.


УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  - 11.07.2021 година.
15 юни 2021

Полицейска операция за проверка на водачи на МПС, употребили алкохол или наркотични вещества

Тя се првежда на територията на всички страни, членки на ROADPOL
В ход е полицейска операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Полицейските действия ще продължат до 22 юни 2021 г. Операцията се провежда по линия на Европейската мрежа на службите на "Пътна полиция" – ROADPOL, и аналогични действия има на територията на всички страни от Европа. В рамките на полицейските действият - за времето от 00:00 ч. до 23:59 ч. на 19 юни, ще се проведе „24-часов маратон” – интензивен контрол относно установяване употребата на алкохол, наркотични вещества и/или техните аналози от водачите на МПС.

Причина за провеждането на операция като тази, е че пътно-транспортните произшествия, причинени от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, са със сериозен дял, а последствията от тях са много тежки. Това е и мотив в календара на ROADPOL подобни действия да бъдат предвидени два пъти в годината – веднъж в началото на месец юни и веднъж в началото на месец декември.

По време на операцията бъдат извършвани проверки за валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

17 юни 2021

Стартира традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“
На територията на областта ни стартира специализирана операция на „Пътна полиция“, която има за основна цел опазване живота и здравето на децата на пътя през летния ваканционен период, когато подрастващите разполагат с доста повече свободно време и прекарват голяма част от него на открито. За целта в ОДМВР-Търговище е разработен и утвърден план за провеждане на операцията. Стремежът на пътните полицаи е посредством осъшествяване на активна контролна дейност да допринесат за подобряване безопасността на движението по пътищата и да ограничат предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия.

По време на превантивната акция ще се осъществява активен контрол  спрямо поведението на уязвими групи участници в движението, и най-вече  -  за пресичане  на пешеходци на определените за това места, за правилното използване на обезопасителни системи за деца и на обезопасителни  колани и каски от водачите и пътниците на МПС, за спиране на подходящи места с цел  слизане на деца и пътници, без да бъде застрашен техният или  животът  на други деца,  за недопускане спирането на по малко от 5 метра преди или на пешеходни и велосипедни пътеки, както и за други нарушения, застрашаващи сигурността на  подрастващите и техните родители и близки. Ще се следи стриктно за водачи на МПС, отнемащи предимство на пешеходци при пресичането им на пешеходни пътеки, както и за неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци. Ще се наблюдава и контролира движението  на велосипедисти и дали те управляват ППС по тротоари и пешеходни пътеки, както и на водачи на индивидуални електрически превозни средства.

При осъшествяване на контролната си дейност полицейските служители  имат готовност да реагират, ако забележат неправилно и рисково движение на деца  по улиците, като ги отвеждат от пътното платно и им дават указания  за правилно поведение на пътя.  Служителите на реда ще подпомагат безопасното пресичане на деца и възрастни хора по улици с интензивно движение в областта ни.
С цел постигане на максимално ефективни резултати в превантивната акция освен служителите на сектор „Пътна полиция“ ще участват и униформени служители от районните управления  в състава на областната дирекция, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата.

Специализираната полицейска операция ще приключи в края на м.  август т. г.16 юни 2021

От БДС съветват: погледнете още веднъж докога е срокът на валидност на личните ви документи
 От сектор „Български документи за самоличност“ в областната дирекция отново напомнят на гражданите, че заявления за издаване на български лични документи могат да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт в звено „ Български документи за самоличност“ (БДС) във всяко районно управление на територията на областната дирекция на  МВР по постоянен адрес. В рамките на работното време  на съответните звена,  гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянен адрес.

    Готовите лични документи ще се получават в звената, там където са подадени заявленията за издаване на български личен документ (БЛД).
-    Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления по издаване на БЛД -  по предварително създадена организация и  при стриктно спазване на всички здравни противоепидемични мерки;

-    Удължаването  на валидността на личните карти и паспорт – (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина-при условията на реципрочност.

-    Граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват услугата издаване на лична карта  и/или паспорт чрез  електронните административни услуги и да подадат заявление онлайн на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български лични документи за самоличност по електронен път;
-    Срокът за подаване на заявление за подновяване на лична карта е тридесет (30) дни, след датата  на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на законовия срок за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага парична глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева;

-    Работното време на звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище  е от 08.30 ч. до 17.30 ч.. При наличие на граждани във фоайето служителите изпълняват своите задължения и след изтичане на редовното работно време.

11 юни 2021

Търговищки полицаи проведоха открито обучение по безопасност на пътя в училище за ученици с увреден слух

Темата е особено актуална предвид предстоящата лятна ваканция
Днес в Специалното училище за ученици с увреден слух“Св. Иван Рилски“ я гр. Търговище  бе  проведен  открит урок по безопасност на движението. Проявата, в която се включиха около 25 възпитаници на училището на възраст от 12 до 20 години, бе инициирана от РУ-Търговище и Обединения детски комплекс в гр. Търговище.

Четирима полицейски и младши полицейски инспектори от група „Териториална полиция“ в РУ-Търговище и началникът на групата ст. инсп. Кирил Кирилов припомниха на учениците основни правила за пътна безопасност, които те следва да спазват като участници в движението.  Стана дума за функцията на различните светлини на светофарната уредба и за основните сигнали на полицейския служител, когато се налага да регулира пътното движение. Децата с интерес разгледаха полицейската стоп-палка и светлоотразителната жилетка.

Въодушевление у тях предизвика предложението да седнат в полицейския патрулен автомобил – тук желаещи бяха всички.  Служителите на реда обясниха на място на домакините си какво трябва да предприемат, за да пресичат безопасно уличното платно на пешеходна пътека, след което им предоставиха възможност да демонстрират наученото на практика. Бе им обяснено, че за тях особено важно в тази ситуация е да се огледат внимателно на всички посоки, преди да пресекат по възможно най-краткия път някоя от двата вида пешеходни пътеки. Сигурността на децата на пътя добива допълнителна актуалност  в навечерието на предстоящата лятна ваканция, когато те логично прекарват повече време в игра и разходки по улиците. С жестомимичния превод в общуването на  учениците с полицейските служители с готовност помагаха преподаватели от училището.

„Темата бе поднесена на децата от служителите на реда по много интересен начин, което провокира и активността на учениците ни. Срещата бе много полезна и бе едно незабравимо преживяване за възпитаниците ни“ – сподели след урока директорът на училището г-жа Полина Тодорова.

Специалисти от Обединения детски комплекс в Търговище предложиха на учениците да се включат в различни по вид игри на открито, чиято цел отново бе да им напомни за възможните опасности на пътя и да им помогне в грижата за собствената им безопасност на платното.

10 юни 2021