МВР

ОД Търговище

 

Новини

Шестима водачи, употребили алкохол, и трима – управляващи МПС под въздействието на наркотични вещества, са установени в хода на акция за безопасност на движението в малките населени места
737 МПС и 860 лица са проверени от контролните органи в област Търговище по време на проведена от 15 до 20 януари 2021 г специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места. Операцията бе осъществена в цялата страна и бе планирана на база анализ на пътно-транспортния травматизъм от началото на годината, който показва, че  много от произшествията през сезона настъпват в малките населени места и на пътищата, които ги свързват.

По време на акцията в областта ни са установени шестима водачи, управляващи МПС след употреба на алкохол. У четирима от тях е установена концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,2 промила, което е престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. По случаите са образувани бързи полицейски производства. Установената концентрация алкохол в издишания въздух у другите двама водачи е в диапазона от 0,5 до 1,2 промила, за което са им наложени административни наказания. Контролните органи са  засекли и други трима водачи, които са управлявали МПС под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. По случаите са образувани бързи полицейски производства по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.

От нарушенията, които създават предпоставки за тежки пътни инциденти, най-много са установените от полицейските служители случаи на неспазване на пътни знаци и маркировка – 46. 20 са констатираните случаи на неизползване на обезопасителни колани, системи и каски, 3 – на отнемане предимство на пешеходец от водач на МПС, 2 – на управление на МПС без валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Установени са и 14 случая на извършени от пешеходци нарушения на Закона за движение по пътищата. По време на проверките са връчени и 47 електронни фиша.

За дните на специализираната операция по пътищата на областта са установени 332 нарушения на скоростните режими от водачи на МПС. За констатираните от тях нарушения по време на акцията полицейските служители са съставили 62 акта за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата, и са наложили 182 глоби по фиш по същия закон.


22 яну 2021

В областната дирекция предстои конкурс за назначаване на четири длъжности за полицаи
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Степен на образование: средно образование.


II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Работи по осигуряване на обществения ред, предотвратява и оказва съдействие при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия;

Взаимодейства със съседните наряди, другите специализирани държавни и обществени органи, ангажирани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

Съдейства на местната държавна власт по изпълнение на задачи, произтичащи от решения и указания на държавните органи;

Работи по привеждане в изпълнение на решения на правоохранителните органи;
Участва и оказва съдействие при ликвидирането на крупни аварии и стихийни бедствия;
……………………………………………………………………………………………

III. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:

След публикуване на обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи.
Кандидатите могат да получат комплекта с документи от звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа.


Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа до 17:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
2. нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование)
3. декларация, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

Не се приемат документи, подадени след определения срок.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

Етапи на конкурса


Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност (Академия на МВР – София)
2. психологично изследване (“Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
3. заключително интервю (ОДМВР – Търговище)
Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики.
Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.
След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Телефон за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60374


P.S. След допълнителен анализ, през месец юли ще бъде взето решение относно назначаване на кандидатите, класирани като резерви в проведения конкурс.

19 яну 2021

Стартира специализирана полицейска операция за безопасност на движението в малките населени места
От 15 до 20 януари 2021 г. у нас ще се проведе специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места. Операцията е планирана на база анализ на пътно-транспортния травматизъм от началото на годината в страната, който показва, че повече произшествия настъпват в малките населени места и на пътищата, които ги свързват. Проверяващите ще следят основно за недопускане на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

В акцията в област Търговище освен служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията ще участват и униформени служители от РУ-Търговище, Ру-Попово и РУ-Омуртаг, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата. Контролните органи ще извършват проверки и за наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност: на автомобилистите, за използване на обезопасителни колани и каски, за отнемане на предимство на МПС, за преминаване на забраняващ сигнал на светофарни уредби, за неспазване на пътни знаци и пътна маркировка, за неправилно изпреварване, отнемане на предимство на пешеходец и за нарушения, извършени от пешеходци.15 яну 2021

647 МПС са проверени по време на операция на „Пътна полиция“ за осигуряване на безопасност на движението при зимни условия
От 8 до 13 януари 2021 г. на територията на цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата, която за всяка област  имаше различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните управления в състава осъществяваха засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

Следеше се и за редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

В хода на специализираната акция по пътищата на област Търговище полицейските служители са проверили 647 МПС. Констатирани са два случая на управление на МПС от неправоспособни водачи. Установените нарушения на скоростните режими са 170. Случаите на неспазване на пътните знаци и маркировка са 41, тези на неизползване при управление на МПС на обезопасителни колани, системи и каски – 16, на управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 3. Констатиралите по време на полицейската операция нарушения на пешеходци са 17. Установени са и по един случай на отнето предимство на пешеходец от водач на МПС, и на преминаване на забраняващ сигнал на светофарна уредба.

В хода на проверките се извършваха и справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери  бяха отпечатвани и връчвани им на място. За горепосочения период от време полицейските служители са  връчили 11 електронни фиша.15 яну 2021

Четвъртокласници от търговищко училище разговаряха с полицейски служител по въпросите на агресията и безопасността във виртуалното пространство

Беседите са в рамките на националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата“ и се проведоха при стриктно спазване на противоепидемичните мерки

Интересна и полезна среща проведоха три паралелки четвъртокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ в гр. Търговище с Бойко Янакиев – инспектор в Детска педагогическа стая към  РУ на МВР –Търговище. При стриктно спазване на регламентираните противоепидемични мерки полицейският служител изнесе пред тях беседи по актуални теми на борбата с престъпността и опазване живота и сигурността на децата в рамките на Националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата“, която се реализира от няколко години. Той запозна учениците от всяка паралелка с темите за превенцията на тормоза и насилието, за безопасността на движението по пътищата, за противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните, за контрола върху личните данни и безопасното общуване в интернет. Децата споделяха мнения, задаваха въпроси, на които Б. Янакиев отговори изчерпателно. Проявата бе организирана от Пламен Иванов – заместник-директор на училището.

Гореспоменатите беседи са част от изготвен в РУ-Търговище годишен план и работен график, предвиждащ ежемесечни срещи с ученици от различни училища в община Търговище на инспектори в Детска педагогическа стая и на полицейски инспектори от управлението, обслужващи съответните райони. Темите за разговор са съобразени с възрастта на учениците, а провеждането на самите срещи – с противоепидемичните изисквания и предприетите в тази връзка превантивни мерки.
13 яну 2021

Стартира поредна операция на „Пътна полиция“ за осигуряване на безопасност на движението при зимни условия
От 8 до 13 януари на територията на цялата  страна е в ход специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата. За всяка област на страната тя има различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните  управления в състава й ще осъществяват  засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи. Ще се работи и за ограничаване на редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

Полицейските екипи ще осъществяват контрол и при нужда – ще подпомагат движението на МПС, както по пътищата от републиканската пътна мрежа, така и в малките населени места на областта. В хода на проверките ще се извършват справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери ще бъдат отпечатвани и връчвани им на място. Ще се проверява и за използване на обезопасителни колани, системи и каски, както и за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
08 яну 2021

Днес в областната дирекция бяха получени 4 преносими камери за осъществяване на патрулно-постова дейност
С тях предоставените досега на ОДМВР - Търговище камери за осъществяване на тази дейност стават 18. С досега наличните 14 камери са оборудвани 7 служебни автомобила "Шкода Рапид": 3 – ползвани от служители на РУ-Търговище, и по два – от РУ-Попово и РУ-Омуртаг. Новополучените 4 преносими камери са предназначени за териториално обслужване на областната дирекция.

Как се използват преносимите камери? Всеки от полицейските наряди разполага с 2 камери от два различни вида. Едната/т.нар. видеорегистратор/ е монтирана в автомобила и е закрепена на предното стъкло. Тя регистрира работата на служителите и какво се случва пред автомобила. Втората/т.нар. бодикамера/ се носи от полицейски служител от състава на наряда. Тя се използва при реагиране на сигнал и/или прилагане на полицейски правомощия. Освен това самата бодикамера има паникбутон, с който може да бъде повикано подкрепление. Системата разполага с вграден GPS и във всеки момент екипът може да бъде локализиран.

В случай, че екип с бодикамера извършва проверка, полицейските органи уведомяват лично лицата, че действията им се записват. Освен това служебните автомобили са обозначени със залепени стикери с надпис „Зона с постоянно видеонаблюдение и аудио запис" - централно на предния капак отляво над фара. На предния панел на камерата също има стикер със знак за видеонаблюдение, което трябва да служи за информираност на проверяваните.
Важно уточнение е, че Законът за Министерството на вътрешните работи не разрешава използването на подобни камери във вътрешността на жилищни сгради.
Тези камери се ползват от полицейските органи за превенция, намаляване на корупцията, защита правата на гражданите и служителите при прилагане на полицейски правомощия, както и за противодействие на престъпления и други нарушения и опазване на обществения ред.

Сигналът от камерите може да бъдат гледан в реално време от служители от оперативните дежурни центрове на съответната структура на МВР, с цел по-ефективно управление на силите при реагиране в определени ситуации. Но в обикновена ситуация, екипите с бодикамери след завършване на смяната имат ангажимент да свалят записите на сървър, където се съхраняват минимум 30 дни и при необходимост информацията може да бъде използвана, в това число и като доказателствен материал пред съда.

С използването на тези камери се цели и намаляване нивото на корупцията сред служителите от „Охранителна полиция“, както и подобряване на безопасността на движението по пътищата. Камерите са закупени с европейски средства – от фонд „Вътрешна сигурност“ и от Гаранционния фонд.
07 яну 2021