МВР

ОД Търговище

 

Нужно е повишено внимание и спазване на правилата за безопасност, за да не причини пожари пролетното почистване

 

  С настъпване на пролетта респективно започва и пожароопасният за горския фонд период. Нормално е тогава гражданите да започнат да почистват стопанските си дворове, градини, земеделски и вилни имоти от горими отпадъци, от сухи треви и храсти. За съжаление тези отпадъци често биват изхвърляни на необезопасени места, а резултатът от запалването им нерядко е възникване на пожари, когато се извършва, без да бъдат взети необходимите мерки за пожарна безопасност.
  И през настоящия сезон органите на “ПБЗН” в областта ще продължат да осъществяват системен контрол по отношение на:


• спазване на изискванията за пожарна безопасност в обектите и складовете, където се съхраняват леснозапалими течности
• почистването на сухи треви и горими отпадъци в ивиците край пътищата от републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура
• състоянието на водопроводните мрежи и инсталации и налягането на хидрантната мрежа в различни обекти

 

С повишаването на температурите все по-масово граждани си организират излети сред природата, почистват от растителни отпадъци своите дворове, ливади или ниви, подрязват лозовите и овощните си насаждения. Често тези дейности са съпроводени със запалване на огън с цел изгаряне на различните отпадъци. Нерядко се случва гражданите да подценят потенциално опасния характер на тази дейност и да пренебрегнат елементарни противопожарни правила, което от своя страна води до запалавния, някои от които прерастват в пожари. Такива могат да бъдат предизвикани и от небрежно захвърлена недопушена или недобре изгасена цигара, от умишлено запалване на сухите тревни площи, от детска игра с огън. С цел ограничаване до възможния минимум на тези пожари от ОУ “ПБЗН”-Търговище призовават собствениците на земеделски имоти, арендаторите, пастирите, както и всички граждани да спазват стриктно установените противопожарни правила, някои от които са:


• горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или на други определени за целта места
• да не се изгарят отпадъци в необезопасени места и да не се пали огън в горите освен на строго регламентирани за това места
• да не се палят слогове, крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в близост до горски насаждения или граничещи с тях
• да се наблюдават постоянно местата за изгаряне на растителни отпадъци, както и стопаните да се осигурят с подръчни средства за гасене – съд с вода, лопати, мотики.
• да не се допуска деца да играят в близост до запален огън с кибрит или с други запалителни средства
• след приключване на излета или пикника сред природата запалените на регламентираните за това места огньове да бъдат надеждно загасени.

 

Огнеборците съветват още:


- Ако забележите пожар, своевременно се обадете на тел. 112 или в най-близката служба “ПБЗН”, като укажете къде е мястото и какво гори.
- При невъзможност да се обадите на горепосочените две служби се свържете с кметството на най-близкото населено място и сигнализирайте за пожара.

От ОУ “ПБЗН”-Търговище напомнят на гражданите, че ще има нулева толерантност  към причинителите на пожари, предизвикани от запалвания в стърнища, земеделски земи, общински пасища и терени, намиращи се в близост до горски масиви, земеделски насаждения и вилни зони.  Спрямо такива действия ще бъдат прилагани стриктно съответните разпоредби на Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за МВР.