МВР

ОД Търговище

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за работата на ОД на МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2011 година


 


Противодействие на конвенционалната престъпност:
 
През отчетния период на 2011 г. на територията, обслужвана от ОД МВР-Търговище,  се наблюдава увеличение на регистрирания заявителски материал по криминална линия. За отчетния период са регистрирани 2490 заявителски материала/ЗМ/ срещу 2352 за 2010 г., което представлява увеличение с 5,8%. От тях престъпления са 1213 бр. за 2011г., срещу 1359 бр. за 2010г., или намалението на престъпността е с 10,8% спрямо периода на 2010 г. Коефициентът на престъпност е намален от 1010,70 през 2010 г. на 904,19 през 2011 г. Установени са 937 извършители на криминални престъпления срещу 765 за периода на 2010 г. Регистрираните през предходната година и разкрити през периода престъпления са 159 с 256 извършителя, а през 2010 г. - съответно 125 със 158 извършители.

Разкриваемостта е 72.3%, което поставя ОД МВР-Търговище в това отношение на първо място в страната. Характерен, а същевременно и тревожен белег, е наблюдаваният  ръст от 172 извършители на престъпления, както и 98 лица, установени като извършители за предходни години /общо 270 лица/. Това може да се обясни с икономическата криза, която се оказва сериозен проводник и катализатор на криминогенна обстановка.

 Разпределение на заявителския материал по Районни управления ”Полиция”: основната тежест по общ брой ЗМ/заявителски материали/ се пада на РУ”Полиция”-Търговище с 1157 бр.  при разкриваемост 65.8%, РУ”Полиция”-Попово с 889 бр. при разкриваемост 76%, а в РУ”Полиция”-Омуртаг са регистрирани 435бр при разкриваемост близо 80%. Резултатите са постигнати в условията на сериозен кадрови дефицит.


По структурни дялове:

Престъпления против личността – относителен дял 10% от общо регистрираната през периода престъпност, установени 76 извършители, разкриваемост 88.41%.
 Убийства - през 2011 година са регистрирани 19 ЗМ, в това число 2 умишлени убийства, като и двете са разкрити. Няма регистрирани опити за убийства и поръчкови такива.  За същия период на 2010 г. са регистрирани също 19 ЗМ, от които 7 убийства, и едно - на новородено. Всичките останали ЗМ в двете години се отнасят за намерени трупове.

Престъпления против собствеността – относителен дял 62%, установени 554 извършители, разкриваемост 62.26%.

Грабежи – регистрирани 21 ЗМ, от които 16 са престъпления. През 2010 г. са регистрирани 30 ЗМ или 23 престъпления. Характерен е единият от неразкритите грабежи, извършен на 14.01.2011г. в чейнч-бюро на ул.”Хр.Ботев”№31 в гр.Търговище, където двама маскирани мъже чрез заплаха с пистолети отнемат парична сума от различни валути на обща стойност 30 000 лева. Въпреки големия брой мероприятия, проведени до момента, извършителите остават неизвестни.

Кражби – общият брой на регистрирани кражби през 2011г. е 1208 ЗМ, което е със 77 по-малко от регистрираните кражби за същия период на предходната година.

Основният извод е, че е налице значително увеличение на дребните битови кражби. Характерните неразкрити кражби са тези, които отчитаме и в предходните години: домовите кражби от апартаменти /за периода най-вече са характерни кражбите от първите етажи/, кражбите на трансформаторно масло и бобини от трафопостове, както и на проводници от електропреносната мрежа.

Общоопасни престъпления – относителен дял с 16% от общо регистрираната през периода престъпност, установени са 252 извършители, разкриваемост 88.49%.
 
Престъпления по чл.339 от НК: През 2011 г. са иззети общо 13 броя незаконно притежавани оръжия. За тези престъпления са образувани 6 досъдебни производства, 3 бързи производства и 3 незабавни производства.

Палежи - през 2011 г. е констатирано завишаване на палежите с 8 броя спрямо предходния период, като са регистрирани 42 палежа, останали за работа - 15, срещу 34 ЗМ за 2010г., и останали за работа - 22;

Противозаконно отнемане на МПС – през 2011г. на територията на ОД МВР-Търговище са регистрирани 18 противозаконни отнемания на МПС срещу 16 за предходния отчетен период. Останали са за работа 11 за 2011г. срещу 10 за 2010г.

Противодействието на наркоразпространението бе един от приоритетите в работата на служителите от дирекцията, набелязани в началото на текущата година. За целта бяха вложени много усилия, които доведоха и до отчитане на положителни резултати. За 2011г.  на територията, обслужвана от дирекцията, са регистрирани общо 15 ЗМ, като 10 са престъпления,  от тях за притежание на наркотици – 8, и 2  - за отглеждане на растения.


Разкрити престъпления и противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица:

През 2011 г. на територията, обслужвана от ОД МВР-Търговище, са установени 204 малолетни и непълнолетни лица - извършители на престъпления, срещу 146 лица за 2010 г. Наблюдава се увеличение на регистрираните престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, като съществено е нараснал броят и на установените извършители - с 58 лица. Регистрирани са 177 ЗМ, а за 2010 г. - съответно 208 ЗМ. Цифрите категорично посочват ръст на престъпната дейност в средите на малолетните и непълнолетните лица, като тенденцията е това да се задълбочава и през текущата година.


Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система, финансовите интереси на Европейския съюз, корупционни престъпления и др.: 

Общо регистрирани са 407 ЗМ, от които престъпления са 209, разкрити са 146 при 69.86% разкриваемост, и са установени 175 извършители. За 2010 г. статистиката е: общо регистрирани са 410 ЗМ, от които престъпления са 232, разкрити са 126 при  54.31% разкриваемост, установени 140 извършители. По видове престъпления се разпределят, както следва: престъпления против собствеността /чл.201-чл.217 от НК/  - 61 ЗМ срещу 74; престъпления против интелектуалната собственост/чл.172а-чл.174 от НК/ - 6 ЗМ срещу 17; престъпления против стопанството, финансовата данъчната и осигурителна система /чл.219 - чл.260 от НК/  - 163 ЗМ срещу 169; престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации /чл.282-чл.307 от НК/  - 8 ЗМ срещу 14; документни престъпления /чл.308 - чл.319 от НК/  - 163 ЗМ срещу 133; други престъпления с -  6 ЗМ срещу 3.

През изтеклия период на 2011 г. по направление “Противодействие на икономическата престъпност” в  ОД МВР – Търговище  са  проведени общо 236 броя специализирани полицейски операции, сред които: проверки съвместно с „Метрология и стандартизация”, „Контрол по качествата на течните горива”, проверки на бензиностанции и петролни бази, проверки на заложни къщи, противодействие на престъпления в сферата на интелектуалната и индустриална собственост, противодействие на нерегламентираната търговия с отпадъци от черни и цветни метали, противодействие на укриването на данъчни задължения, противодействие по защита правата на потребителите, проведени съвместни проверки с Дирекция “Инспекция по труда”– Търговище, както и с други сектори от териториална дирекция на МВР.


Опазване на обществения ред:

 За да бъде отговорено адекватно на изискванията на оперативната обстановка, характеризираща се с увеличение на регистрираните криминални престъпления, и в унисон с един от главните приоритети на МВР, а именно – утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на престъпността, усилията на униформените служители бяха насочени към провеждане на активна профилактична дейност. С тази цел бяха извършени 284 охранителни обследвания и 396 охранителни проверки в различни  обекти на територията на региона. Изпратени са 394 уведомителни писма до ръководителите на предприятия, фирми и кооперации с цел отстраняване пропуски в охраната, укрепването, ограждането, осветлението и пропускателния режим на управляваните от тях обекти. В тази връзка и с оглед недопускане  извършването на престъпления са съставени 1537 предупредителни протокола по чл.56  от ЗМВР и са отдадени 210 полицейски разпореждания по чл.55 от ЗМВР. Като изпитана форма за профилактика продължи използуването на специализираните полицейски операции, тематични и рейдови проверки. През отчетния период броят на проведените такива операции е 209, както и 243 тематични и рейдови проверки.

В началото на отчетния период в сектор “Охрана на обществения ред и Териториална полиция” бяха разработени мерки за дейността на служителите през 2011 г. със социално уязвимите групи на обществото ни, с жертвите на престъпления и други, при активното прилагане екипния принцип на работа в обслужваните микрорайони, при спазване принципите на проактивност и проблемност при решаване проблемите на реда и сигурността сред населението от областта. Бяха разработени и мерки за опазване на селскостопанската продукция-реколта 2012 год., за противодействие на престъпленията, свързани с горските, дивечовите и рибните ресурси. Особено внимание бе обърнато на проблема за опазване на живота, здравето и имуществото на възрастните и самотно живущи хора  на обслужваната територия, и най-вече – в малките населени места. Бяха установени 2748 самотно живущи възрастни хора от селищата и градовете на областта. Полицейските и младши полицейски инспектори влязоха във връзка с техни близки, съседи, с местните органи на властта и комисиите за обществен ред и сигурност, с оглед опазване живота и имуществото на тази категория лица. Осъществени бяха срещи със самотно живущите възрастни хора по местоживеене. Служителите, осъществяващи патрулно-постова дейност, както и колегите им от “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” системно осъществяваха обходи на районите на местоживеене на самотноживущи възрастни хора, като част от тях бяха провеждани в тъмната част на денонощието.

   Училищата и увеселителните заведения, посещавани от деца и ученици, също бяха включени в маршрутите на състава, осъществяващ патрулно-постовата дейност. През отчетния период продължи организирането и провеждането на “Час на полицая” в часовете на класния ръководител. В края на месец юни /27.06-01.07.2011 год./ се проведе едноседмичен обучителен лагер в центъра за отдих и обучение - НДК “Ястребино” с представителни групи на детските полицейски академии от петте общини в областта. На 21.12.2011 год. в гр. Търговище бе открит Център за превенция, което е огромно постижение, тъй като това е едва четвъртия такъв център в страната.
 
За отчетния период съставът, изпълняващ патрулно-постова дейност, е отреагирал на 3840 сигнала, постъпили по различни канали в Районните управления “Полиция”. 319 от тях са за нарушения на спокойствието и нощната тишина , 454 - за нарушения на обществения ред, 567 - за  нарушение наредбите на Общинските съвети, 191 - за извършени престъпления, 1381 - на сигнали по СОД,  и 928 други сигнала.

От служителите на дирекцията са съставени 9659 акта за установяване на административни нарушения, от които - по Закона за българските лични документи и закона за чужденците в Република България - 4486, по Закона за МВР -164, по наредбите на Общинските съвети - 484, по Закона за движение по пътищата – 3185, и 1340 други. Наложени са 6890 глоби по фиш.

 

 Осигуряване на безопасността на движението по пътищата
 
От началото на годината до 31.12.2011 г. на територията, обслужвана от ОД МВР-Търговище, са регистрирани 67 тежки ПТП, при които са загинали 11 и са ранени 77 граждани. В сравнение с 2010 г. се наблюдава увеличение на тежките ПТП с 4/6%/, и на ранените граждани с 14 /18%/ ,при намаление на загиналите с 10 /48%/ . За периода са регистрирани и 495 ПТП с материални щети /-122/.

Извършените нарушения от водачи на МПС, причиняващи най-често тежки ПТП, са следните:
- “Движение с превишена и несъобразена скорост” – 26/38%/ от общия им брой с 5 /45% / загинали и 27 / 35%/ ранени граждани;
- “Неправилно изпреварване и навлизане в лента за насрещно движение”– 13 ПТП с  4 загинали и 21 ранени граждани;
- “Неправилни маневри” и “ Неспазване дистанция”- 10 ПТП с 12 ранени;
- “Нарушения правилата на пешеходеца и велосипедиста” – 6 ПТП с 6 ранени;
- “Неправоспособност” и “Употреба на алкохол” – 7 ПТП с 1 загинал и 9 ранени.

Анализът на тежките ПТП сочи, че основни причини за настъпването им са превишената и несъобразена с пътните условия скорост, в много от случаите - в съчетание с нарушаване правилата за движение от пешеходци и велосипедисти, внезапната промяна посоката на движение с навлизане в насрещното движение, отнемането на предимство и употреба на алкохол.
 

Досъдебно производство:

Общият брой разследвани досъдебни производства (ДП) за периода са 1784 срещу 1908 за 2010 г., от тях:
- незабавни (НП) – 50 бр., срещу 48 бр. за 2010г.; бързи производства (БП) – 161бр., срещу 218 бр. за 2010г.; по общия ред (ДПОР) – 1304 бр., срещу 1418 бр. за 2010г.;
- останали неприключени от минал период – 141 бр., срещу 251 бр. за 2010г.;
- новообразувани – 1515 бр., срещу 1684. за 2010 г.

 Общият брой приключени досъдебни производства(БП, НП, ДПОР), изпратени в прокуратурата, са 916 бр., срещу 835 бр. за 2010 г. От тях с мнение за повдигане на обвинение са 1643 бр., срещу 1657 бр. за 2010 г.; с мнение за прекратяване на наказателното производство – 359 бр., срещу 286 бр. за 2010 г.; и с мнение за спиране на наказателното производство – 431 бр., срещу 433 бр. за 2010 г.

 Общият брой досъдебни производства, върнати от прокуратурата за допуснати при предявяване на разследването съществени процесуални нарушения (чл. 242, ал. 2, предл.1 от НПК), са 5, срещу същата цифра и за 2010 г. Осъществени са няколко проверки от Районна и Окръжна прокуратури относно спазване законосъобразността при прекратяването на предварителните проверки, като не са открити нарушения.