МВР

ОД Търговище

 

Доставка на природен газ за отопление на обект административна сграда на Районно управление - Попово при Областна дирекция на МВР – Търговище

07 дек 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 07.12.2018 г.

Способ за възлагане: договаряне без предварително обявление

Пореден номер на преписката: 2/2018 г.


Решение за откриване на процедура (pdf - 241,42 KB) 07 декември 2018 15:45

Декларация по чл.54 от ЗОП (doc - 27,00 KB) 07 декември 2018 15:45
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (docx - 22,81 KB) 07 декември 2018 15:49
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (doc - 42,50 KB) 07 декември 2018 15:49

 14 декември 2018 | 15:06