МВР

ОД Стара Загора

 

БУЛСТАТ и банкови сметки

ОД на МВР- Стара Загора
Адрес:гр. Стара Загора
Ул. “Граф Игнатиев” № 16
МОЛ: Стоян Стоянов
БУЛСТАТ № 129 009 952
 
Обслужваща банка:
“Уникредит -Булбанк”АД – клон Стара Загора
BIС: UNCRBGSF

Сметка за такси, приходи, нови документи за самоличност
IBAN: BG30UNCR76303100115626

Сметка за гаранции по досъдебни производства:
IBAN: BG47UNCR76303300000310