МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор "Пътна полиция" / Traffic Police Sector

Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Промишлена" № 2

тел: (042) 665 450;  665 217

e-mail address: [email protected]

Началник: главен инспектор Бончо Славов

Приемен ден :

ТАРИФА 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

Регистрация на превозни средства
Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Услуга в Административния регистър

Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Услуга в Административния регистър

Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
Услуга в Административния регистър

Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Услуга в Административния регистър

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Услуга в Административния регистър

Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Услуга в Административен регистър

Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Услуга в Административния регистър

Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Услуга в Административния регистър

Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)
Услуга в Административния регистър

Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и или цифри по избор на клиента
Услуга в Административния регистър

Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Услуга в Административния регистър

Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика
Услуга в Административния регистър

Промяна в регистрацията на превозно средство
Услуга в Административния регистър

Пускане в движение на временно спряно превозно средство
Услуга в Административния регистър

Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство

Услуги за водачи

Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Услуга в административен регистър

Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
Услуга в административен регистър


Издаване на контролен талон Водач на моторно превозно средство без наказания
Услуга в Административния регистър

Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС
Услуга в Административния регистър

Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава
Услуга в Административния регистър

Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Услуга в Административния регистър

Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Услуга в Административен регистър

Други услуги

Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата
Услуга в Административния регистър

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
Услуги в Административния регистър

Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

Administrative Services - Traffic Police
Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения

ENGLISH