МВР

ОД Стара Загора

 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора

 

Дейността на ПБЗН, съгласно ЗМВР се осъществява чрез:
1. превантивна дейност;
2. държавен противопожарен контрол и превантивен контрол;
3. пожарогасителна и спасителна дейност;
4. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
5. оценяване на съответствието и контролна дейност на продукти за пожарогасене;
6. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита;
7. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;                                                                                                                                                                              
8. методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия и при организиране дейността на доброволните формирования;
9. определяне на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо оборудване и продукти за пожарогасене.

При извършване на пожарогасителна и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения, операции по издирване и спасяване, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, органите за пожарна безопасност и защита на населението имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;
3. да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
4. да привличат длъжностни лица, участници в доброволни формирования и граждани за оказване на съдействие;
5. да изменят реда за движение и да ограничават достъпа на външни лица в района, където се извършват дейностите, до пристигането на съответните компетентни органи;
6. да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;
7. да извършват евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват дейностите. 

При упражняване на държавен противопожарен контрол органите по пожарна безопасност и защита на населението:
1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
2. извършват проверки в жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;
3. извършват проверки на земеделската техника за допускане до участие в жътвена кампания;
4. издават писмени разпореждания или уведомления за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
5. прилагат мерки за административна принуда при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, а при наличие на данни за извършено престъпление уведомяват незабавно прокуратурата;
6. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност;
7. изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
8. участват в експертни съвети за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
9. дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация;
10. издават сертификати и други документи във връзка с пожарната безопасност, когато това е предвидено в нормативен акт;
11. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
12. участват в разработването на строителни и технически правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност при проектиране и изграждане на строежите, при реконструкция, модернизация и експлоатация на обекти, технологични съоръжения и инсталации.

Органите за пожарна безопасност и защита на населението не извършват:
1. пожарогасителна и спасителна дейност и дейности по защита при бедствия в обекти на подземната минна промишленост;
2. държавен противопожарен контрол в обекти на подземната минна промишленост, на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на транспортните средства с изключение на земеделската техника;
3. дейности по защита при бедствия извън вътрешните морски води.

При упражняване на превантивен контрол органите по пожарна безопасност и защита на населението:
1. извършват проверки за спазване на изискванията за защита при бедствия;
2. извършват проверки за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени планове и участват в държавни приемателни комисии и експертни съвети по устройство на територията;
3. извършват проверки по изготвяне и съгласуване на аварийни планове;
4. дават задължителни предписания;
5. прилагат мерки за административна принуда при установяване нарушения на
изискванията за защита при бедствия;
6. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата на населението от бедствия;
7. извършват проверки на колективни средства за защита за спазване на изискванията за правилната им експлоатация;
8. извършват контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия в други случаи, предвидени със закон.

Превантивната дейност на ГДПБЗН -МВР обхваща:
1. информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
2. подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им
по защита при бедствия;
3.участие в разработването и приемането на насоки за обучението за защита при
бедствия. (крайна стратегическа цел -формиране на базови знания и изграждане култура на поведение за защита при бедствия чрез използване на образованието и обучението)
Приложение 1 - Uslugi

Приложение 2 - Revised_ALL items for site EN -REV 02-verenK

Адреси и ел. поща

харта на клиента