МВР

ОД Стара Загора

 

   РАЗВИТИЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНОТО ДЕЛО В СТАРА ЗАГОРА

 

Противопожарното дело в гр.Стара Загора има драматична история. Интересни факти, в потвърждение на това могат да бъдат открити в книгата на Д. ИЛКОВ “История на Стара Загора”.

 

   През ІІІ-ІV век селището Августа Траяна е напълно разрушено и опожарено от готите. През V-ти век градът отново е понесъл тежки поражения – разрушения и пожари,   този път - от хуните. Два века по-късно авари и славяни разрушават селището, което вече носи името Верея, за да бъде то отново възстановено през втората половина на VІІІ век от византийската императрица Ирина като Иринополис. През 1189 г. голяма група кръстоносци от Третия кръстоносен поход, предвождани от  швабския войвода Фридрих и тиролския рицар Бертолд превзели Берое, зимували в него и на заминаване го запалили. През 1813 г. градът отново е подпален - този път от Карафеизовите привърженици.

   През нощта на 13/14.08.1853 год. в чаршията на Ески Заара избухнал голям пожар, погълнал 1060 дюкяна, най-представителната сграда в града  - Таш-хан и много къщи. Непокътнати от огъня останали само дюкяните на българските казанджии, които с помощта на чираци и калфи носели казани и бакъри с вода и обливали сградите. По това време  в града не е имало “тулумба”. Такава била доставена едва 30-години по-късно - през 1882 год.

   Начало на организираното противопожарно дело в Стара Загора се поставило с назначаването на Хаджи Мехмед Ага за воевода на града. За водене на успешна борба с пожарите , той със специално ираде дал на Старозагорските казанджии известни привилегии, срещу задължението да гасят пожарите. С това те били признати за първите пожарникари на Стара Загора. Друга заслуга на Хаджи Мехмед Ага  е възстановяването на старите римски водопроводи в града, с което се улеснило пожарогасенето.          Градът отново е подпален по време на Кримската война от запасняци-турци, когато отново изгорели 300 дюкяна.

   За последен път Стара Загора е запалена  на 19.07.1877 г. от Сюлейман паша. Градът изгорял до основи и цели 5 месеца   догарял като кандило.През есента завалели дъждове и жарта угаснала.

   Първата пожарна команда в Стара Загора била създадена през 1880 год. с 11 души персонал. Оборудвана е била с една машина-помпа, две бурета с конска тяга, 6 канджи и 6 брадви. Първата пожарна се е намирала до сградата на сегашните Хали, а първият пожарен автомобил бил доставен около 1925 г. През 1928 г. започнало преустрояването на сградата на старата мелница  и от 1934 година до днес  противопожарната служба на града се намира в нея.

   През 1936 г. държавата си поставя за задача - снижаване броя на пожарите и бързото им потушаване. За Старозагорската пожарна от фирма “Йосиф Савицки” е доставено шаси “Додж Брадърс”. По това време пожарната вече е разполагала с 4 коли - два” Додж”-а  и два “Фиат”-а. “Додж”-овете били с вместимост 2,5 и 3 тона. Към нея е имало изградено и конно отделение с 12 коня. Пожарната е разполагала и с 5 тонна помпа с бандажни гуми. В края на 30-те години на миналия век личният състав на пожарната вече наброявал 22 души: един командир, един помощник, 4 шофьора и 15 младши пожарникари.

   Пожарникарят Паун Недков, служил във времето от 1938 до 1968 година на нашия век си спомня, че през 1938 год. началник на пожарната в Стара Загора е бил Слави Бончев, който има изключителни заслуги за развитието на противопожарната служба в града. По онова време пожарникарите били използвани за всичко, имали дори катафалка за погребване на умрели. Работили са по 15 дни и след това прекарвали по един ден в семействата си.  Вече е имало служби в Чирпан, Казанлък, Нова Загора, Раднево и Гълъбово, с по един пожарникар. Ставали много пожари, но се гасели само тези имоти, за които е плащан данък.

   През 1946 година е публикуван първия Закон за противопожарната охрана, с който са въведени 24-часови дежурства за огнеборците, с последваща 24-часова почивка. С приемането на Закона се поставя началото на профилактичната дейност за намаляване на пожарите. През периода 1940-1960г. броят на пожарникарите се увеличава, повишава се тяхната квалификация. През 1958 г. е издаден Указ за противопожарната охрана в НРБ, отменен през 1980 г. от нов Закон за противопожарната охрана.

   През 1968 г. се отчита нараснала ефективност от профилактичната дейност и се отделят специални служители за превантивен контрол. Издадени са множество постановления и укази за подобряване работата на пожарната охрана.  В духа на съревнованията от онова време е организирано движение “Образцов в противопожарно отношение”.  Наред с положителните промени, масова практика е укриването на пожари от обществеността, за да се отчетат по-добри показатели.

   От 1976 г. е въведено трисменно, а от 1993 г. – четирисменно денонощно дежурство на огнеборците. Работата на офицерския и сержантски състав се разпределя между държавния противопожарен контрол, превантивната дейност и оперативно-гасителните действия.

   От  2002 г. аварийно спасителната дейност е сред приоритетните  професионални задачи на огнеборците.  Силите и средствата на Районните служби за пожарна и аварийна безопасност извършват действия за  ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи, за  спасяване на хора и имущество, за оказване на първа помощ на пострадалите и   организиране транспортирането им до болничните заведения. През последните две години се наблюдава значително увеличение на относителния дял на аварийно-спасителните дейности в общата ангажираност на пожарникарите – през последните месеци 46%  от посетените произшествия са свързени именно с действия при бедствия, аварии  и катастрофи. В подкрепа на своя професионализъм, през 2003 г. Районните служби от Стара Загора и Казанлък получиха  модерна аварийно-спасителна техника – аварийно спасителен автомобил “Мазда”, хидравлични ножици-разпъвачи,  пневматична възглавница, моторна лебедка и други, а през 2006 г. пожарната в Стара Загора се сдоби и с автомеханична стълба, предоставена от швейцарското сдружение «Пожарникар помага на пожарникар».

   С влизане в сила на новия ЗМВР от 1 май 2006 г.  РЗ ПАБ преименувана на  Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и обособена като самостоятелно териориално звено на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.

 

РЕГИОНАЛНА  ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”  днес обслужва Старозагорска област, която  обхваща площ 5 151 кв.км с население 379 544 жители, обитаващи 195 села и  10 града. Горският фонд в региона е 1 609 093 дка, а селскостопанският фонд - 2 047 000 дка. За осигуряване на противопожарната охрана в областта са изградени 11 райони служби, като три от тях охраняват обекти на минната и енергийна промишленост. Основните направления на дейност на РЗ”ПАБ” са  осъществявяне на държавен противопожарен контрол в действащите и новостроящи се обекти и извършване на пожарогасителни и аварийно спасителни дейности на територията на областта.


Пожарна Стара Загора

Сграда на пожарната Стара Загора