МВР

Пътна полиция

 
859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства

Удостоверението съдържа информация за настояща и бивша собственост, възбрани, както и технически данни за превозното средство. Удостоверението се издава, за да послужи пред други административни органи, нотариуси, банки и т.н.

На основание:
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 37а, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: 14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
До промяна или прекратяване на регистрация

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се подава на гише в звено "Пътна полиция" или чрез Портала за електронни административни услуги на МВР

Към заявлението се прилагат:
1. валидна лична карта или валиден паспорт (при подаване на гише)
2. документ за платена държавна такса (при подаване на гише)
3. нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва справка в съответните информационни масиви на МВР.

IV. Издаване на удостоверение
Когато заявлението е подадено на гише, готовото удостоверение се получава в звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.

Когато заявлението е подадено по електронен път и е заявено удостоверението да бъде издадено:
- на хартия - то се получава от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес
- в електронен вид - то е достъпно за разглеждане в портала за електронни услуги на МВР

Заплащане
За услугата се събира съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
- На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
- По банков път
- По електронен път