МВР

Пътна полиция

 

Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 37а, ал. 1

Необходими документи:

подаване заявление

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

до 1 месец