МВР

Пътна полиция

 

1776 Монтаж на регистрационни табели и/или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство

Услугата се извършва когато заявителят желае да се извърши монтаж на табели и/или идентификация на негови превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство

На основание на:
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 6, ал. 3, т. 2

Орган по предоставянето на административната услуга:
Директор на Главна дирекция "Национална полиция"; Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Неприложимо

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Министър на вътрешните работи

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Горестоящ административен орган и съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Отказ за може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Отказ за извършване на услугата може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред съответния административен съд - в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Ограничения и условности:
Когато заявителят желае да се възползва от тази услуга, тя задължително предхожда първоначална регистрация или промяна в регистрация на превозно средство.
Идентификация по тази услуга се извършва за не по-малко от 5 превозни средства.
Монтаж на табели по тази услуга се извършва за не по-малко от 10 превозни средства.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението е в свободен текст, в който се описва в коя областна дирекция на МВР трябва да се извърши идентификацията и/или монтажът на табели и в коя областна дирекция ще се извърши регистрацията на превозните средства.
Към заявлението се прилагат копия на необходимите документи за регистрация или промяна в регистрацията на превозните средства.
Заявлението се адресира до директора на Главна дирекция "Национална полиция" и може да се изпрати по електронна поща на адрес [email protected], по пощата, както и да се подаде на гише в Главна дирекция "Национална полиция" или в произволно звено "Пътна полиция" в страната.

II. Проверка за пълнота на представените документи
Служител на Главна дирекция "Национална полиция" извършва проверка и при констатирани пропуски се изпраща писмено уведомление до заявителя с указания за отстраняването им.

III. Уведомяване на дирекциите - изпълнители
При редовност на постъпилите документи, ГДНП изпраща писмени указания до директорите на областните дирекции на МВР, където ще се извършат съответните действия. Копие от указанията се изпраща до заявителя.

Нормативна уредба: Наредба № І-45/2000 г. от Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях.

Заплащане

За услугата се събират съответните такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път