МВР

Пътна полиция

 

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за движението по пътищата - чл. 141, ал. 2
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 9, ал. 2

 

Необходими документи:

I. Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
 2. декларация, че свидетелството е изгубено, унищожено или откраднато. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
 3. превозното средство - за идентификация (само когато се заявява дубликат на Част I)
 4. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
 5. табели с регистрационен номер (само когато се заявява дубликат и на двете части на свидетелството)
 6. частта от свидетелството, която не е изгубена, открадната, повредена или унищожена
 7. документ за платена държавна такса
 8. нотариално заверено пълномощно - когато дубликатътсе заявява от пълномощник

 

II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)

Извършва се когато:

 • липсва Част I на свидетелството
 • липсват и двете части на свидетелството
IV. Получаване на готовия дубликат на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство

Заявителят получава своя готов дубликат от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.

V. Монтаж на регистрационни табели (извършва се в определени случаи)

Извършва се само когато са изгубени и двете части на свидетелството.

След издаване на дубликата и регистрационни табели, те се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".

 

Такса на административната услуга:

1. Заявление - 2 лв.

2. Идентификация - 6 лв. (само в определени случаи)

3. Монтаж на табели: (само в определени случаи)

 • за мотоциклети, мотопеди, ремаркета - 2 лв. такса за монтаж + 5,87 лв. цена за табела
 • за останалите превозни средства - 4 лв. такса за монтаж + 11,74 лв. цена за табели

4. Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация - 9 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Незабавно