МВР

Пътна полиция

 

Регистрация

 

ИНСТРУКЦИЯ № I-185 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ НОМЕР НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ

 

НАРЕДБА № I-181 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И Ю РИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮ З, ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

НАРЕДБА № Н-32 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА