МВР

Пътна полиция

 

1528 Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

На основание на:
Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 18, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга:
структури на МВР

Срок за предоставяне: 14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
ръководител на съответното звено

Изисквания, процедури, инструкции
I. Подаване на заявление
Заявлението е в свободен текст

II. Определяне на такса
Таксата се определя въз основа на броя страници на подготвения документ.

III. Предоставяне на готовия документ
След заплащане на определената такса документът се предоставя на заявителя.

Нормативна уредба
Закон за министерството на вътрешните работи

Заплащане
За услугата се заплаща съответната такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта